Możesz pomóc

Mo­żesz nam pomóc!

Po pierw­sze, mo­żesz nas skon­tak­to­wać z in­sty­tu­cją, która po­trze­buje po­mocy. Mu­simy usły­szeć o pro­jek­cie, aby go wesprzeć.

Po dru­gie, mo­żesz prze­ka­zać da­ro­wi­znę na re­ali­zo­wane przez nas cele. Mo­żesz prze­ka­zać środki prze­le­wem, kartą kre­dy­tową lub do­ko­nu­jąc tra­dy­cyj­nej wpłaty na po­czcie. Roz­li­cze­nia trans­ak­cji kartą kre­dy­tową i e-przelewem prze­pro­wa­dzane są za po­śred­nic­twem Dotpay.pl.

Osoby fi­zyczne mogą da­ro­wi­znę na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki od­li­czyć od pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia, jed­nak w kwo­cie nie wyż­szej niż 6% uzy­ska­nego do­chodu w da­nym roku. Osoby prawne także mogą taką da­ro­wi­znę od­li­czyć od pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia, ale w kwo­cie nie wyż­szej niż 10% uzy­ska­nego dochodu.

Twoja po­moc ma znaczenie!

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kraków

Ra­chu­nek ban­kowy w zło­tych (PLN): Bank Pe­kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Ra­chu­nek ban­kowy w euro (EUR): Bank Pe­kao SA 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557

IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Ra­chunki ban­kowe pomocnicze:

42 1240 4533 1111 0010 6089 5760
08 1240 4533 1111 0010 6089 5887
83 1240 4533 1111 0010 6130 1549
06 1240 4533 1111 0010 5971 3008

 

 

Da­ro­wi­zna na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki
Kwota: PLN

 

Tra­dy­cyjny blan­kiet do wpłaty na po­czcie.

Dane oso­bowe są chro­nione zgod­nie z Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w spo­sób unie­moż­li­wia­jący do­stęp do nich osób trzecich.

Print Friendly