Możesz pomóc

Mo­żesz nam po­móc!

Po pierw­sze, mo­żesz nas skon­tak­to­wać z in­sty­tu­cją, któ­ra po­trze­bu­je po­mo­cy. Mu­si­my usły­szeć o pro­jek­cie, aby go wes­przeć.

Po dru­gie, mo­żesz prze­ka­zać da­ro­wi­znę na re­ali­zo­wa­ne przez nas ce­le. Mo­żesz prze­ka­zać środ­ki prze­le­wem, kar­tą kre­dy­to­wą lub do­ko­nu­jąc tra­dy­cyj­nej wpła­ty na po­czcie. Roz­li­cze­nia trans­ak­cji kar­tą kre­dy­to­wą i e-prze­le­wem prze­pro­wa­dza­ne są za po­śred­nic­twem Dotpay.pl.

Oso­by fi­zycz­ne mo­gą da­ro­wi­znę na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki od­li­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, jed­nak w kwo­cie nie wyż­szej niż 6% uzy­ska­ne­go do­cho­du w da­nym ro­ku. Oso­by praw­ne tak­że mo­gą ta­ką da­ro­wi­znę od­li­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, ale w kwo­cie nie wyż­szej niż 10% uzy­ska­ne­go do­cho­du.

Po trze­cie, mo­żesz zo­stać na­szym wo­lon­ta­riu­szem., na przy­kład or­ga­ni­zu­jąc po­ka­zy na­szej wy­sta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem”.

Two­ja po­moc ma zna­cze­nie!

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków

Ra­chu­nek ban­ko­wy w zło­tych (PLN): Bank Pe­kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Ra­chu­nek ban­ko­wy w eu­ro (EUR): Bank Pe­kao SA 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557

IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Ra­chun­ki ban­ko­we po­moc­ni­cze:

42 1240 4533 1111 0010 6089 5760
08 1240 4533 1111 0010 6089 5887
83 1240 4533 1111 0010 6130 1549
06 1240 4533 1111 0010 5971 3008

 

 

Da­ro­wi­zna na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki
Kwo­ta: PLN


 

Tra­dy­cyj­ny blan­kiet do wpła­ty na po­czcie.

Da­ne oso­bo­we są chro­nio­ne zgod­nie z Usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy do­stęp do nich osób trze­cich.

Print Friendly, PDF & Email