Wysyłka butów do wio­ski Cha­muka (Zambia)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki prze­ka­zała środki na współ­fi­nan­so­wa­nie trans­portu bu­tów do wio­sek w Za­mbii. Buty zo­staną roz­dane w wio­sce Cha­muka w Cen­tral­nej Pro­win­cji oraz w wio­skach przy­le­głych. Szcze­gól­nie istotne jest do­star­cze­nie bu­tów miej­sco­wym dzie­ciom. W re­gio­nie dzieci bez bu­tów nie są wpusz­czane do szkoły.

1500 par bu­tów zo­stało ze­bra­nych w Pol­sce, w Lu­bel­skiem dzięki spraw­nej or­ga­ni­za­cji Ste­fana Po­ręby z fun­da­cji Do­bra Farma. Prze­pro­wa­dzał on zbiórki nie­po­trzeb­nych w Pol­sce bu­tów przy po­mocy dzieci, m.in. har­ce­rzy. Dzieci z wielu szkół, a na­wet przed­szkoli, po­ma­gały przy zbiórce, sor­to­wa­niu i pa­ko­wa­niu obu­wia. Obu­wie udało się ze­brać w je­den mie­siąc. Pierw­sze 120 par bu­tów ze­brały… przed­szko­laki z przed­szkola w Świdniku.

Wy­syłka zo­sta­nie zre­ali­zo­wana za po­śred­nic­twem Poczty Pol­skiej, która ofe­ruje naj­ko­rzyst­niej­sze wa­runki (trans­port około 30 pa­czek po 20 kilo to koszt 6 000 z). Trans­port do­trze do Za­mbii w marcu/kwietniu 2017 r. (za zdję­ciach roz­daw­nic­two bu­tów ze­bra­nych i wy­sła­nych w po­przed­nich transportach).

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki prze­ka­zała na ten cel 1000 zł.

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Wysyłka butów do Zambii

Print Friendly