Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki sfi­nan­so­wała za­kup prze­no­śnego apa­ratu USG dla przy­chodni w Lome, Togo.

W Lome — sto­licy Togo, jest po pro­stu nę­dza. Ci, któ­rzy tu przy­jeż­dżają, my­ślą, że znajdą tu pracę, a nie znaj­dują ani jej, ani pie­nię­dzy, ani miesz­ka­nia. Nie mają co zjeść, bo nie ma czego upra­wiać ani ho­do­wać. Czę­sto miesz­kają na targu. Można ich zna­leźć śpią­cych pod dasz­kami na ba­za­rach, gdzie upra­wiają drobny han­del lub naj­mują się jako tra­ga­rze. Ci lu­dzie żyją z dnia na dzień. Otrzy­mują skraj­nie ni­skie wy­na­gro­dze­nie. Czę­sto tra­fiają do przy­chodni sióstr słu­żeb­ni­czek w bar­dzo złym sta­nie, wy­ma­ga­ją­cym na­tych­mia­sto­wej interwencji.

La­bo­ra­to­rium bez okien i dwoje dzieci na jed­nym łóżku

Bu­dy­nek jest ma­lutki, małe sale, pro­wi­zo­ryczna ap­teka, ma­leń­kie la­bo­ra­to­rium bez okien, wspólna sala dzien­nego po­bytu dla wszyst­kich pa­cjen­tów — nie­za­leż­nie od wieku i płci. Jest tu tylko osiem łóżek i czę­sto trzeba po­ło­żyć na przy­kład dwoje dzieci na tym sa­mym łóżku, by pod­łą­czyć kro­plówkę. Sio­stry chcą do­bu­do­wać pię­tro, gdzie bę­dzie ga­bi­net do kon­sul­ta­cji dla ko­biet w ciąży, prze­nieść i po­więk­szyć la­bo­ra­to­rium, do­bu­do­wać sale do kon­sul­ta­cji me­dycz­nych, biuro dla ad­mi­ni­stra­cji, szat­nie dla per­so­nelu, drugą salę dzien­nej ob­ser­wa­cji i ap­tekę dla pacjentów.

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Ośro­dek od­róż­nia od pla­có­wek pań­stwo­wych fakt, że cho­rzy nie są od­sy­łani do domu bez otrzy­ma­nia ja­kiej­kol­wiek po­mocy. Ina­czej niż w pań­stwo­wych pla­ców­kach. Sio­stry wie­dzą, że ode­sła­nie pa­cjenta np. z ma­la­rią może skoń­czyć się śmier­cią. W ośrodku sióstr koszty le­cze­nia są też niż­sze niż gdzie in­dziej. — Po­dob­nie jest z le­kami — gdy pa­cjent jest biedny i nie ma czym za­pła­cić, mó­wimy, żeby przy­niósł coś w na­tu­rze. Sio­stra Al­dona wspo­mina ojca trzy­let­niej dziew­czynki z ma­la­rią. — Mała była w po­waż­nym sta­nie. Przy­szli bez pie­nię­dzy. Po­wie­dzia­łam do ojca, żeby przy­niósł per­liczkę lub ko­guta – w każ­dym ra­zie coś, co cho­dzi po ich po­dwórku. I rze­czy­wi­ście: wie­czo­rem przy­szedł z per­liczką. Dzien­nie przyj­mu­jemy około 40 – 60 cho­rych, to około 800 do 1000 cho­rych mie­sięcz­nie: do­ro­śli, dzieci, ko­biety, rów­nież ko­biety cię­żarne. W roku 2016 mie­li­śmy 8945 kon­sul­ta­cji cho­rych. Około 4 300 ko­biet (nie li­cząc dziew­cząt do 14. roku życia), w tym około 1000 ko­biet ciężarnych.

W ciąży wy­rzu­cane na ulicę

Hédzra­na­woé to nowa dziel­nica, która cią­gle się roz­ra­sta. Nie­da­leko przy­chodni znaj­duje się duże tar­go­wi­sko, które przy­ciąga bar­dzo wielu han­dla­rzy z Togo i z są­sied­nich kra­jów, szcze­gól­nie z Ni­ge­rii. Przy­ciąga rów­nież młode dziew­czyny, które przy­jeż­dżają z pół­nocy kraju, szu­ka­jąc pracy i lep­szego życia. Naj­czę­ściej pra­cują jako słu­żące lub kel­nerki w noc­nych ba­rach. Czę­sto stają się one ofia­rami prze­mocy sek­su­al­nej swo­ich pra­co­daw­ców, skut­kiem czego nie­rzadko jest ciąża lub za­ka­że­nie wi­ru­sem HIV. Po stwier­dze­niu ciąży pra­co­dawcy po pro­stu wy­rzu­cają je na ulice bez żad­nych środ­ków do życia. Te ko­biety, które de­cy­dują się uro­dzić dziecko, mogą szu­kać wspar­cia i po­mocy tylko w przy­chod­niach katolickich.

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Sio­stry pla­nują roz­po­cząć pro­gram opieki nad matką i dziec­kiem, tzn. kon­sul­ta­cje przed­po­ro­dowe i po­po­ro­dowe dla ko­biet, szcze­pie­nia dla dzieci i czu­wa­nie nad wzro­stem i roz­wo­jem dziecka do pią­tego roku życia. Jed­nym z pod­sta­wo­wych ba­dań w opiece nad ko­bietą cię­żarną i w przy­go­to­wa­niu jej do po­rodu jest ba­da­nie USG. Po­zwala ono szybko zdia­gno­zo­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­zane z ciążą, ta­kie jak ciąża po­za­ma­ciczna czy inne ano­ma­lie, które sta­no­wią za­gro­że­nie dla ko­biety i dla kon­ty­nu­acji ciąży. Wtedy naj­waż­niej­sze jest szyb­kie skie­ro­wa­nie ko­biety do szpi­tala, gdzie bę­dzie mo­gła otrzy­mać od­po­wied­nią opiekę.

Trzy razy za drogo

Ciąże po­za­ma­ciczne zda­rzają się w Togo sto­sun­kowo czę­sto. Tylko w grud­niu 2016 roku w przy­chodni były trzy przy­padki ciąży po­za­ma­cicz­nej. Po­nie­waż brak ul­tra­so­no­grafu, wy­słano ko­biety do pry­wat­nego ośrodka od­da­lo­nego o trzy km od nas, ocze­ku­jąc że szybko wrócą. Nie­stety, w tym ośrodku ba­da­nie oka­zało się za dro­gie dla nich, po­szły więc do szpi­tala miej­skiego, który znaj­duje się na dru­gim końcu mia­sta, gdzie ceny za ba­da­nia USG są przy­stęp­niej­sze. (W pry­wat­nych kli­ni­kach to kwota 15.000 F CFA — około 23 €- za ba­da­nie, w ośrod­kach pu­blicz­nych — 5.000 F CFA — około 8€. Śred­nie wy­na­gro­dze­nie w Togo wy­nosi około 90 €).

Tam trzeba było długo cze­kać w ko­lejce, za­nim zo­stały zba­dane, a po­tem znów trzeba było cze­kać kilka dni na wy­nik. W ta­kich przy­pad­kach, czy w przy­pad­kach ciąży za­gro­żo­nej, bar­dzo ważna jest szybka in­ter­wen­cja le­kar­ska. Aku­rat te ko­biety miały szczę­ście, że mimo dłu­giego cze­ka­nia na wy­niki, zo­stały dość szybko skie­ro­wane do szpi­tala, gdzie otrzy­mały lep­szą i spe­cja­li­styczną opiekę. Ta­kich przy­pad­ków jest w Lome na­prawdę wiele.

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Po­nie­waż w przy­chodni pra­cuje ko­bieta — asy­stentka me­dyczna – przy­cho­dzi do niej wiele ko­biet ze scho­rze­niami gi­ne­ko­lo­gicz­nymi. U wielu ko­biet stwier­dza się guzy ma­cicy i cy­sty na jaj­ni­kach. Szyb­kie wy­kry­cie tych scho­rzeń może po­móc im unik­nąć wielu powikłań.

Trzy szpi­tal na pół­tora mi­liona ludzi

Wpraw­dzie w mie­ście, oprócz szpi­tali pań­stwo­wych (jest ich trzy na po­nad 1 650 000 lud­no­ści) jest kilka kli­nik pry­wat­nych, które mają ul­tra­so­no­graf, ale ceny za usługi są bar­dzo wy­so­kie. Lu­dzie pro­ści, to zna­czy miej­scowa klasa śred­nia, nie za­wsze mogą so­bie po­zwo­lić na ta­kie wy­datki. W szpi­talu pań­stwo­wym ceny są przy­stępne, ale za to nie­sa­mo­wi­cie dłu­gie kolejki.

Ku­pu­jąc ul­tra­so­no­graf, sio­stry chcą za­po­biec ta­kim sy­tu­acjom, gdzie naj­bied­niej­sze ko­biety będą mu­siały długo cze­kać na wy­niki, ry­zy­ku­jąc życie swoje i swo­ich dzieci. Ba­da­nia nie będą dar­mowe, ale ceny będą przy­stępne dla każ­dego – ta­kie jak w szpi­ta­lach pań­stwo­wych. Prze­no­śny apa­rat USG kosz­to­wał 15 000 zł.

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Print Friendly