Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Prze­ka­za­li­śmy 4300 euro na wy­po­sa­że­nie ośrodka dla nie­peł­no­spraw­nych dzieci w Lai (Czad). To nie­wiel­kie mia­steczko leży na po­łu­dniu Czadu, w re­gio­nie utrzy­mu­ją­cym się z uprawy ryżu. Mia­steczko jest po czę­ści od­cięte od świata, jako że w po­rze desz­czo­wej droga jest za­le­wana przez rzekę. Droga nie jest wy­ło­żona as­fal­tem, więc po­dróż bywa utrud­niona a cza­sem niemożliwa.

Ośro­dek Ta­lita Kum, pro­wa­dzony przez miej­scowy Ca­ri­tas, działa od nie­dawna. Na stałe mieszka w nim 23 dzieci, a ko­lejne sze­ścioro ko­rzy­sta z opieki w sys­te­mie dzien­nym. Dzieci cho­dzą do zwy­kłej szkoły, która umoż­li­wia im in­te­gra­cję. Do ośrodka przy­cho­dzą na do­dat­kowe za­ję­cia, warsz­taty. Uczą się tu m.in. szy­cia, ro­bie­nia na dru­tach, pod­staw sto­larki. Naj­star­sza grupa – mło­dzież – jest przy­uczana do za­wodu krawca. Ośro­dek ma moż­li­wość pro­wa­dze­nia tur­nu­sów re­ha­bi­li­ta­cyj­nych. Nie­stety, nie wszyst­kie moż­li­wo­ści ośrodka były wy­ko­rzy­sty­wane, gdyż bra­ko­wało wyposażenia.

Dzięki wspar­ciu Dar­czyń­ców Fun­da­cji wy­po­sa­żono ośro­dek w nie­zbędne rze­czy do na­uki. Także dzieci, ko­rzy­sta­jąc z oka­zji, same uczest­ni­czyły w two­rze­niu me­bli, przez co zdo­by­wały nowe umie­jęt­no­ści. Po­wstały dwa duże re­gały, je­den na książki, drugi na przed­mioty słu­żące do na­uki szy­cia i dwie duże za­my­kane szafy. Wszyst­kie te rze­czy to praca dzieci pod okiem nauczyciela.

Wy­po­sa­żono mały warsz­tat sto­lar­ski, który służy dzie­ciom, głów­nie chłop­com nie­peł­no­spraw­nym, do na­uki za­wodu — tak by w przy­szło­ści, opusz­cza­jąc ośro­dek, mo­gli sa­mo­dziel­nie za­ra­biać na swoje utrzymanie.

Wy­po­sa­żono nie­wielką bi­blio­tekę w książki, za­ku­piono kilka słow­ni­ków, książki do gra­ma­tyki i or­to­gra­fii, pod­ręcz­niki oraz ze­staw en­cy­klo­pe­dii, z któ­rych dzieci mogą ko­rzy­stać i zdo­by­wać wie­dzę na każ­dym po­zio­mie na­ucza­nia. W Cza­dzie ro­dzi­ców nie stać na pod­ręcz­niki szkolne, w szko­łach też ich nie ma, stąd dzieci w ośrodku mają szansę na to, by po po­wro­cie ze szkoły móc da­lej się uczyć. Za­ku­piono także książki z li­te­ra­turą: po­wie­ści, opo­wia­da­nia, wier­sze — by pod­opieczni ośrodka mo­gli roz­wi­jać się, po­zna­wać nowe rzeczy.

Za­ku­piono także trzy nowe ma­szyny do szy­cia, by dziew­czynki mo­gły się uczyć od ma­łego pod­staw kra­wiec­twa. W ośrodku jest grupa star­szych dzieci, które ni­gdy nie były w szkole i to one co­dzien­nie uczą się za­wodu. Dla nich za­ku­piono ma­te­riały a także wełny i druty. Te­raz pod­opieczni ośrodka two­rzą prze­różne rze­czy: czapki, skar­petki, swe­terki czy spodenki a także nie­wiel­kie obrusy.

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Print Friendly