Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Prze­ka­za­li­śmy 5412 euro na do­pro­wa­dze­nie wody do Cen­trum Me­dycz­nego im. św. M. Kol­bego w Sa­bou. Pro­jekt obej­muje: od­wier­ce­nie studni głę­bi­no­wej, wy­bu­do­wa­nie wieży ci­śnień, stwo­rze­nie zbior­nika na ma­ga­zy­no­wa­nie wody oraz za­in­sta­lo­wa­nie pompy so­lar­nej wraz z pa­ne­lami. Po­więk­szy to za­ple­cze higieniczno-sanitarne dla szpi­tala, a po­śred­nimi be­ne­fi­cjen­tami pro­jektu będą nie tylko pa­cjenci i pra­cow­nicy pla­cówki, lecz także miesz­kańcy dys­tryktu w Sa­bou (107 000 osób), bez względu na po­cho­dze­nie czy re­li­gię. W centralno-zachodnim re­gio­nie Bur­kina Faso na po­nad mi­lion miesz­kań­ców przy­pada je­den szpi­tal re­fe­ren­cyjny w Ko­udo­ugou. W dys­tryk­cie sa­ni­tar­nym Sa­bou funk­cjo­nuje jedno cen­trum me­dyczne, za­pew­nia­jące świad­cze­nia chi­rur­giczne (to wła­śnie Cen­trum Me­dycz­nego im. św. M. Kol­bego). Dla­tego stan zdro­wia miesz­kań­ców Bur­kina Faso jest słaby. Cho­roby za­kaźne skut­kują wy­soką śmier­tel­no­ścią. Śred­nia dłu­gość życia jest tu bar­dzo ni­ska. Wiele nie­mow­ląt umiera. Sy­tu­acja jest dużo gor­sza na wsiach niż w mia­stach, gdyż nie­liczny per­so­nel me­dyczny pra­cuje głów­nie w tych ostatnich.

Fran­cisz­ka­nie pra­cu­jący na mi­sji w Bur­kina Faso stwo­rzyli cen­trum me­dyczne, w któ­rym funk­cjo­nuje ap­teka, la­bo­ra­to­rium ana­liz, ga­bi­net den­ty­styczny, od­dział me­dy­cyny ogól­nej, od­dział po­łoż­ni­czy z salą ope­ra­cyjną, am­bu­la­to­rium dla cho­rych na AIDS i gruź­licę, cen­trum edu­ka­cji dla ma­tek i dzieci nie­do­ży­wio­nych. W tym cen­trum nie­jed­no­krot­nie opiekę otrzy­mują osoby nie­po­sia­da­jące środ­ków na le­cze­nie (np. cho­rzy na AIDS).

Do­pro­wa­dze­nie czy­stej wody do szpi­tala jest jedną z nie­zbęd­nych in­we­sty­cji, prze­pro­wa­dza­nych przez wła­dze szpi­tala, które mają na celu: zmniej­sze­nie śmier­tel­no­ści ma­tek i dzieci, zmniej­sze­nie śmier­tel­no­ści z po­wodu AIDS, gruź­licy i ma­la­rii, za­po­bie­ga­nie i le­cze­nie cho­rób nie­za­kaź­nych (cu­krzyca, cho­roby układu krą­że­nia, urazy).

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

Woda dla centrum medycznego w Sabou (Burkina Faso)

 

Print Friendly