Sprzęt sportowy dla młodych sportowców w Mkushi (Zambia)

Sprzęt spor­towy już w Za­mbii! Na stro­nie FB Pił­kar­ski Tre­ning zor­ga­ni­zo­wano zbiórkę sprzętu spor­to­wego dla mło­dych spor­tow­ców w miej­sco­wo­ści Mku­shi w Za­mbii. Sprzęt spor­towy zo­stał prze­ka­zany za­równo przez osoby pry­watne, jak i kluby pił­kar­skie. Więk­szość sprzętu zo­stała prze­trans­por­to­wana przez dwóch ka­to­wic­kich kle­ry­ków – Ma­te­usza Mryka i Ma­te­usza Gamzę — uda­ją­cych się do Za­mbii na staż mi­syjny. Część sprzętu (stroje spor­towe, piłki, buty pił­kar­skie, ge­try, sprzęt do ćwi­czeń) zo­stał wy­słany pocztą. Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki sfi­nan­so­wała tę wy­syłkę (200 zł). Stroje i sprzęt spor­towy są re­ali­za­cją ma­rzeń za­mbij­skich mło­dych sportowców.

Sprzęt sportowy dla młodych sportowców w Mkushi (Zambia)

Sprzęt spor­towy dla mło­dych spor­tow­ców w Mku­shi (Za­mbia). Zdję­cie za: FB Pił­kar­ski Trening.

Print Friendly