Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Ndiem­bou Re­mont po­le­gał na wy­po­sa­że­niu i za­bez­pie­cze­niu sali kom­pu­te­ro­wej, aby stwo­rzyć dzie­ciom wa­runki do prak­tycz­nej na­uki in­for­ma­tyki. Obec­nie ucznio­wie tej szkoły opa­no­wują ma­te­riał w ra­mach za­jęć in­for­ma­tycz­nych pa­mię­ciowo, co w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści wy­daje się być trudne do wy­obra­że­nia. Obec­nie więk­szość szkół gim­na­zjal­nych i li­ceów w Ndiem­bou po­siada na wy­po­sa­że­niu kom­pu­tery, to­też zmie­rze­nie się dzieci, które koń­czą szkołę pod­sta­wową w Ndiem­bou z wa­run­kami pa­nu­ją­cymi w szko­łach wyż­szych spra­wia, że mają one po­ważne pro­blemy. Ze względu m.in. na braki w prak­tycz­nej na­uce in­for­ma­tyki są bar­dzo za­gu­bione i nie ra­dzą so­bie. Obec­nie do szkoły św. Pio­tra uczęsz­cza 350 uczniów, na­ucza w niej pię­ciu na­uczy­cieli, za­ję­cia zaś od­by­wają się w sze­ściu sa­lach lek­cyj­nych. Trudne wa­runki lo­ka­lowe spra­wiły, że dy­rek­tor zre­zy­gno­wał z wła­snego biura. Jest to ko­nieczne ze względu na za­bez­pie­cze­nie pla­no­wa­nej sali kom­pu­te­ro­wej przed ewen­tu­alną kra­dzieżą, co wy­maga do­dat­ko­wego miej­sca. Stąd też kosz­to­rys mu­siał uwzględ­niać nie tylko wy­po­sa­że­nie klasy, ale także nie­zbędne za­bez­pie­cze­nia, tak by sala kom­pu­te­rowa mo­gła słu­żyć także na­stęp­nym rocznikom.

Na zdję­ciach: drobne prace przy re­mon­cie wy­ko­ny­wali sam ucznio­wie. Więk­sze prace (np. ma­lo­wa­nie) rów­nież nauczyciele.

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Sala komputerowa dla uczniów w Ndiembou (Kamerun)

Print Friendly