Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Prze­ka­za­li­śmy 7 200 zł na bu­dowę studni dla po­trzeb mi­sji Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mi­ło­sier­dzia w Yum­bii w De­mo­kra­tycz­nej Re­pu­blice Konga. Mi­sja pro­wa­dzi m.in. szpi­tal i szkołę.

Szpi­tal w Yum­bii ma 70 miejsc dla cho­rych. W ra­zie po­trzeby przyj­muje wię­cej osób, zwłasz­cza dzieci. Wa­runki szpi­tala są bar­dzo skromne. Bra­kuje wody, prądu, pod­sta­wo­wego wy­po­sa­że­nia me­dycz­nego i sa­ni­tar­nego. Pod­czas se­zonu desz­czo­wego wa­runki się po­gar­szają z po­wodu prze­cie­ka­ją­cego da­chu. Sale szpi­talne są zalewane.

W szpi­talu znaj­dują się: sala po­ro­dowa, po­kój za­bie­gowy, po­kój kon­sul­ta­cji, ap­teka. Szpi­tal za­zwy­czaj bywa prze­peł­niony. Nie­kiedy na jed­nym łóżku umiesz­cza się po dwoje, a na­wet po troje dzieci, by w ten spo­sób wszyst­kim dać moż­li­wość le­cze­nia się. Naj­częst­szym scho­rze­niem jest ma­la­ria (czę­sto jest to ma­la­ria z ostrą he­mo­lizą czer­wo­nych krwi­nek, co po­wo­duje silne ane­mie i zwią­zane z tym po­wi­kła­nia). Du­żym pro­ble­mem jest brak ban­ków krwi. Ko­lejną trud­no­ścią jest le­cze­nie dzieci z cięż­kim nie­do­ży­wie­niem. Dziecko nie­do­ży­wione musi po­zo­sta­wać w szpi­talu co naj­mniej trzy mie­siące pod ści­słą kon­trolą me­dyczną. Jest też sporo przy­pad­ków gruź­licy, tak wśród dzieci jak i do­ro­słych. Ko­lej­nym pro­ble­mem jest wi­rus HIV oraz dość czę­ste epi­de­mie cho­lery, które sta­no­wią duże za­gro­że­nie dla spo­łe­czeń­stwa z po­wodu bra­ków pod­sta­wo­wych wa­run­ków higienicznych.

Dużą trud­no­ścią służby zdro­wia Kongo jest przy­wią­za­nie do daw­nych tra­dy­cji kul­tu­ro­wych. Le­cze­nie się u sza­ma­nów po­gar­sza sy­tu­ację. Czę­sto lu­dzie na­ra­żają swoje zdro­wie, a na­wet życie.

Do szkoły pod­sta­wo­wej uczęsz­cza około 1000 dzieci. Dzieci są ra­do­sne i chęt­nie przy­cho­dzą do szkoły. Jed­nak ich sy­tu­acji ma­te­rial­nej, a także wy­po­sa­że­nia szkoły, nie da się po­rów­nać z wa­run­kami, ja­kie mają dzieci w Pol­sce. Klasy są bar­dzo prze­peł­nione. Nie­które li­czą około 50 a na­wet 70 dzieci. Ucznio­wie nie mają swo­ich pod­ręcz­ni­ków. Te są wy­po­ży­czane na czas trwa­nia za­jęć lek­cyj­nych. Nie wszyst­kie dzieci przy­cho­dzą sys­te­ma­tycz­nie do szkoły z po­wodu sy­tu­acji fi­nan­so­wej ro­dzi­ców. W szkole bra­kuje od­po­wied­nio przy­go­to­wa­nej ka­dry na­uczy­ciel­skiej, ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych. Lek­cje od­by­wają się w ję­zyku lin­gala, zaś ję­zy­kiem urzę­do­wym kraju jest francuski.

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Print Friendly