Wynagrodzenie dla nauczycieli w Bafoussam (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 6500 zł na roczne pen­sje dla na­uczy­cie­lek w oko­li­cach Ba­fo­us­sam (Ka­me­run). Jedną z na­uczy­cie­lek jest pra­cu­jąca w wio­sce Ken­gang Me­ta­gne Fo­tio Ly­dienne, która uczy około 30 dzieci w sys­te­mie przed­szkol­nym (przy­go­to­wa­nie do na­uki w szkole, pi­sa­nie, li­cze­nie, ma­lo­wa­nie, śpiew). Me­tange (ur. 1988 r.) uczy od trzech lat, ma pię­cioro wła­snych dzieci. Druga z na­uczy­cie­lek to Tani Si­do­nie Yung­keng, na­uczy­cielka an­giel­skiego, ma­te­ma­tyki, przy­rody oraz fran­cu­skiego. Uczy około 35 dzieci w szkole na pe­ry­fe­riach Ba­fo­us­sam. Obie szkoły są ka­to­lic­kie, obej­mu­jące na­ucza­niem dzieci z te­re­nów wiej­skich, biedne i po­zo­sta­wione sa­mym so­bie. Zdję­cia przed­sta­wiają szkołę w wio­sce Kengang.

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Me­ta­gne Fo­tio Lydienne

Print Friendly