Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 30 500 zł dla ośrodka mi­syj­nego Zgro­ma­dze­nia Sióstr Opatrz­no­ści Bo­żej w Ka­me­ru­nie. W Ayos sio­stry pra­cują od 2002 roku. Pro­wa­dzą tam dwu­let­nią szkołę kra­wiecką, pra­cow­nię ha­ftu da­jącą za­trud­nie­nie 45 ko­bie­tom oraz dusz­pa­ster­stwo. Naj­now­szym pro­jek­tem sióstr jest ośro­dek zdro­wia, otwarty 24 h na dobę dla naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych. W po­ro­dówce w ze­szłym roku na świat przy­szło 256 dzieci. Wszyst­kie te bu­dynki ob­słu­gi­wał stary zbior­nik na wodę z 1965 r., który już prze­cieka. Zbior­nik słu­żył także miesz­kań­com Ayos, któ­rzy mo­gli z niego czer­pać wodę ze studni głę­bi­no­wej za sym­bo­liczną od­płatą. Nowy zbior­nik bę­dzie wy­ko­nany z pla­stiku i sta­nie na ce­men­to­wych słu­pach. Na zdję­ciach wi­doczny jest stary zbiornik.

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Print Friendly