Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Prze­ka­za­li­śmy 4540 euro na za­in­sta­lo­wa­nie dwóch cy­stern dla lud­no­ści w miej­sco­wo­ści Ga­tara w Bu­rundi. Bu­rundi to kraj od wielu lat do­tknięty kon­flik­tem po­li­tycz­nym i kry­zy­sem go­spo­dar­czym. Kraj do­ty­kany ka­ta­stro­fami na­tu­ral­nymi — ulewne desz­cze lub su­sze, grad nisz­czą plony i po­głę­biają biedę. Jest to kraj prze­lud­niony. Gminą naj­bar­dziej prze­lud­nioną jest wła­śnie Ga­tara. Lu­dzie żyją tu bied­nie, tylko z uprawy ma­łych po­le­tek ziemi. Gdy kli­mat sprzyja, to więk­szość lu­dzi utrzy­muje się z wła­snej uprawy i nie od­czu­wają tak bar­dzo kry­zysu go­spo­dar­czego. Ga­tara jest po­ło­żona na wy­so­ko­ści 1900 m nad po­zio­mem mo­rza. Te­reny są bar­dzo gó­rzy­ste i trudne do uprawy. Je­dy­nym na­rzę­dziem do uprawy w dal­szym ciągu jest mo­tyka. Pola uprawne są to małe po­letka na zbo­czach gór, trudne do uprawy i trudne do za­bez­pie­cze­nia przed ulew­nymi desz­czami. Każdy skra­wek ziemi jest wy­ko­rzy­sty­wany do uprawy. Naj­czę­ściej upra­wia się słod­kie ziem­niaki, ku­ku­ry­dzę, ma­niok i fa­solę. Je­śli ktoś ma wię­cej ziemi, to upra­wia też kawę, gro­szek zie­lony lub inne warzywa.

W Ga­ta­rze dzia­łają cztery szkoły pod­sta­wowe i trzy li­cea. Szkoły te nie mają czę­sto do­stępu do wody, gdyż wo­do­ciągi są czę­sto ze­psute, a w po­rze su­chej bra­kuje wody. Naj­bar­dziej od­czu­wają to ucznio­wie li­ceum, gdyż ich szkoła jest z in­ter­na­tem i mieszka tam po­nad 600 uczniów. 210 dziew­cząt mieszka w jed­nej du­żej sali, około 30 m dłu­go­ści i 10 m sze­ro­ko­ści. Łóżka są pię­trowe, usta­wione bli­sko sie­bie, z bar­dzo wą­skimi przejściami.

Ucznio­wie cho­dzą po wodę do studni od­da­lo­nej dwa ki­lo­me­try od szkoły, by mo­gli się umyć czy uprać ubra­nia. Sale szkolne nie są myte tylko za­mia­tane. Cy­sterny do zbie­ra­nia wody z desz­czówki uła­twią życie uczniów, przy­czy­nią się do utrzy­ma­nia czy­sto­ści. Można też w po­rze su­chej wy­ko­rzy­sty­wać cy­sterny do na­peł­nia­nia wody czy­stej z wo­do­ciągu, gdy ten działa.

 

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Praca dzieci w Gatarze

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Han­del w Gatarze

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Szkoła pod­sta­wowa

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Do szkoły dzieci przy­no­szą wodę w kanistrach

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Wa­runki w in­ter­na­cie dla dziewcząt

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Przy­go­to­wy­wa­nie po­siłku dla uczniów

Print Friendly