Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Wspar­li­śmy kwotą 51 500 zł or­ga­ni­za­cję mi­sji me­dycz­nej kra­kow­skich le­ka­rzy w Ka­me­ru­nie. Mi­sję or­ga­ni­zo­wało Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mocy Mię­dzy­na­ro­do­wej „Bez Gra­nic”. Kra­kow­scy le­ka­rze prze­pro­wa­dzali ope­ra­cje w Szpi­talu Re­fe­ren­cyj­nym w Sang­me­lima (nie­da­leko Yaounde, sto­licy Ka­me­runu). Na po­trzeb tej mi­sji trzeba było za­ku­pić na­rzę­dzia chi­rur­giczne, leki, środki opa­trun­kowe oraz dwa ze­stawy do ope­ra­cji prze­pu­klin dzie­cię­cych. Ubie­gło­roczna (2016) mi­sja za­koń­czyła się suk­ce­sem – przy­jęto am­bu­la­to­ryj­nie nie­mal 1000 pa­cjen­tów i wy­ko­nano bli­sko 100 ope­ra­cji chirurgicznych.

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Fot. Jmesser5/Wikimedia Commons