Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Wspar­li­śmy kwotą 51 500 zł or­ga­ni­za­cję mi­sji me­dycz­nej kra­kow­skich le­ka­rzy w Ka­me­ru­nie. Mi­sję or­ga­ni­zo­wało Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mocy Mię­dzy­na­ro­do­wej „Bez Gra­nic”. Kra­kow­scy le­ka­rze prze­pro­wa­dzali ope­ra­cje w Szpi­talu Re­fe­ren­cyj­nym w Sang­me­lima (nie­da­leko Yaounde, sto­licy Ka­me­runu). Na po­trzeb tej mi­sji trzeba było za­ku­pić na­rzę­dzia chi­rur­giczne, leki, środki opa­trun­kowe oraz dwa ze­stawy do ope­ra­cji prze­pu­klin dziecięcych.

W wy­jeź­dzie uczest­ni­czyło 12 le­ka­rzy: 4 chi­rur­gów, 2 ane­ste­zjo­lo­gów, 2 pe­dia­trów, 1 chi­rurg dzie­cięcy, 2 oku­li­stów, der­ma­to­log. W dniach 7 grud­nia – 18 grud­nia 2017 w szpi­talu w miej­sco­wo­ści Sang­me­lima wy­ko­nano po­nad 90 za­bie­gów ope­ra­cyj­nych, w tym zo­stało zo­pe­ro­wa­nych 16 dzieci, w tym u 3 dzieci po­dwójne za­biegi i 1 dziecko w try­bie ostro dy­żu­ro­wym – uszko­dze­nie ścię­gna Achil­lesa. Wy­ko­na­nie tej ilo­ści ope­ra­cji było moż­liwe dzięki wy­ko­rzy­sta­niu za­ku­pio­nych przez Fun­da­cję na­rzę­dzi chi­rur­gicz­nych. Na­rzę­dzia będą wy­ko­rzy­stane także przy ko­lej­nym wy­jeź­dzie (Kribi) i w tym szpi­talu po­zo­sta­wione. Prócz ope­ra­cji chi­rur­gicz­nych le­ka­rze udzie­lili 1560 po­rad le­kar­skich oku­li­stycz­nych, pe­dia­trycz­nych, der­ma­to­lo­gicz­nych i chi­rur­gicz­nych a także po­rad re­ha­bi­li­ta­cyj­nych. Wy­jazd był czwar­tym wy­jaz­dem ekipy le­ka­rzy kra­kow­skich do Kamerunu.

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Misja medyczna w Sangmelimie (Kamerun)

Print Friendly