Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)

Prze­ka­za­li­śmy 5700 zł na za­kup spa­warki, nie­zbęd­nej do utrzy­ma­nia ro­dziny Je­ana No­ela z Mba­ikoro w Re­pu­blice Czadu. Pro­jekt jest re­ali­zo­wany w ra­mach pro­gramu „In­ku­ba­tor Przed­się­bior­czo­ści Afry­kań­skiej”. Jean ma dwójkę dzieci i jest po­moc­ni­kiem przy mi­sji Sióstr Fran­cisz­ka­nek od Cier­pią­cych. Znany jest ze swo­jej od­po­wie­dzial­no­ści i so­lid­no­ści. Jest spe­cja­li­stą mu­ro­wań­cem i bu­dow­lań­cem. Chce za­ku­pić spa­warkę i agre­gat, by móc dzięki tym sprzę­tom utrzy­my­wać ro­dzinę. Ma rów­nież plan szko­lić in­nych mło­dych lu­dzi z oko­licy, by umieli po­słu­gi­wać się tym sprzę­tem i w przy­szło­ści sami za­kła­dali po­dobne ini­cja­tywy. Do tej pory udało się ze­brać 2500 zł, dla­tego wkład Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki był nie­zbędny (koszt za­kupu to 8200 zł).

Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)

Zakup spawarki da Jeana Noela z Mbaikoro (Republika Czadu)

Print Friendly