Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)

He­lene ma 65 lat i w Ngu­ele­men­do­uka (Ka­me­run) wraz z mę­żem pro­wa­dzi sie­ro­ci­niec dla ośmiorga dzieci. He­lene z mę­żem nie mo­gli mieć wła­snych dzieci, przez to spo­tkali się z ostra­cy­zmem. Lu­dzie uwa­żali ko­bietę za nie­peł­no­war­to­ściową. Dzięki wspar­ciu z Pol­ski mał­żeń­stwu wy­re­mon­to­wano dom, za­ku­piono ma­te­race, ob­jęto ro­dzinę po­mocą me­dyczną i sto­ma­to­lo­giczną. Pod­czas ostat­niej wi­zyty u pol­skiego den­ty­sty (pra­cu­ją­cego w ra­mach pro­jektu Den­ty­sta w Afryce) w Abong-Mbang He­lene nie po­zwo­liła so­bie wy­rwać ostat­nich zę­bów. Mó­wiła, że wtedy nie mia­łaby czym jeść, gdyż ją nie stać na sztuczną szczękę. Ostat­nio jed­nak za­kup sztucz­nej szczęki stał się ko­niecz­no­ścią. Sfi­nan­so­wa­li­śmy ten za­kup (2 000 zł).

Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)

Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)

Print Friendly