Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Prze­ka­za­li­śmy 15 000 zł dla fun­da­cji Dzieci Afryki na pro­jekt bu­dowy szkoły w Do­rze w Boda&Amara w Etio­pii. Do fun­da­cji zwró­ciła się o po­moc star­szy­zna wio­ski. Obecna szkoła li­czy 172 uczniów, uczęsz­cza­ją­cych do klas I-V. Do­dat­kowo 30 dzieci uczy się w przed­szkolu. Dzieci uczą się w dwóch bu­dyn­kach typu le­pianki. Bu­dynki te nie speł­niają wy­mo­gów hi­gie­nicz­nych czy bez­pie­czeń­stwa. Nowy bu­dy­nek ma być wy­bu­do­wany dla star­szych klas (V-VIII, 200 uczniów). Szkoła ma po­sia­dać świe­tlicę oświe­tlaną ener­gią sło­neczną oraz plac za­baw. Szkoła ma mieć do­pro­wa­dzoną wodę do bu­dyn­ków. 15 000 zł od na­szej Fun­da­cji to po­cząt­kowy wkład w ten projekt.

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Print Friendly