Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Prze­ka­za­li­śmy 5000 zł na za­kup no­wego sa­mo­chodu dla mi­sji Sióstr Słu­żeb­nic Du­cha Świę­tego w Wiaga (pół­nocna Ghana). Sio­stry pro­wa­dzą miej­scowy ośro­dek zdro­wia, w któ­rym przyj­mują na­wet 200 pa­cjen­tów dzien­nie. Ośro­dek ob­słu­gują cztery sio­stry, z czego jedna do­dat­kowo pro­wa­dzi kursy szy­cia dla ubo­gich ko­biet. Sio­stry pro­wa­dzą ca­ło­do­bową opiekę po­po­ro­dową – w mie­siącu przyj­mują około 35 po­ro­dów. Ośro­dek nie ma le­ka­rza i po­waż­niej­sze cho­roby trzeba le­czyć w szpi­talu, do któ­rego je­dzie się 30 km wy­bo­istą drogą, w po­rze mo­krej trudną do prze­je­cha­nia. Mimo że le­cze­nie w Gha­nie jest teo­re­tycz­nie za darmo, zwłoka w pań­stwo­wych re­fun­da­cjach wy­nosi na­wet kilka mie­sięcy. Re­fun­da­cja zresztą po­krywa je­dy­nie pod­sta­wowe le­cze­nie. Wielu cho­rych zwleka więc z pój­ściem do le­ka­rza, bo ich na to nie stać. Przy­cho­dzą już czę­sto w sta­nie wy­ma­ga­ją­cym hospitalizacji.

Stare auto sióstr ma już 12 lat. Re­jon jest pra­wie po­zba­wiony dróg. Nie ma tak­só­wek. Trans­port zbio­rowy (bu­sik, wó­zek z osioł­kiem, mo­tor) funk­cjo­nuje je­dy­nie w dni tar­gowe, czyli co drugi dzień. Nowy sa­mo­chód bar­dzo uła­twi opiekę nad cho­rymi w Wiaga.

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Print Friendly