Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 65 000 zł na bu­dowę pa­wi­lonu dla szkoły pod­sta­wo­wej, który bę­dzie słu­żył jako sto­łówka oraz miej­sce za­jęć wy­cho­waw­czych. W szkole do­kar­mia­nych jest 274 dzieci, które ak­tu­al­nie je­dzą po­siłki w ław­kach w kla­sach lub na podwórzu.

Szkoła funk­cjo­nuje już 50 lat. Ostat­nimi czasy dzięki za­an­ga­żo­wa­niu pol­skiej mi­sjo­narki, sio­stry Ali­cji Adam­skiej, bar­dzo pod­niósł się jej po­ziom. Za­trud­niono do­brych na­uczy­cieli. Szkoła pro­wa­dzi za­ję­cia spor­towe, ta­neczne, fil­mowe, po­siada bi­blio­tekę. Na­sza Fun­da­cja sfi­nan­so­wała bu­dowę kuchni dla tej szkoły, gdyż wcze­śniej po­siłki dla pra­wie 300 dzieci były przy­go­to­wy­wane w pro­wi­zo­rycz­nej kuchni pod drze­wem man­gowca. W opi­nii miej­sco­wych lu­dzi jest to „naj­ład­niej­sza kuch­nia w oko­licy”. Sto­łówka była na­stępną nie­zbędną in­we­sty­cją dla szkoły, gdyż wiele dzieci przy­cho­dzi na za­ję­cia głodne i do­ży­wia­nie w szkole jest czę­sto ich je­dy­nym po­sił­kiem w ciągu dnia.

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Print Friendly