Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 5000 zł na wy­po­sa­że­nie Cen­trum „Dom z Ma­rzeń” (two­rzo­nego przez Fun­da­cję Po­mocy Hu­ma­ni­tar­nej „Re­demp­to­ris Mis­sio”). Jego za­da­niem ma być oto­cze­nie opieką dzieci od kilku mie­sięcy aż do ukoń­cze­nia szkoły śred­niej — od do­ży­wia­nia po­przez opiekę nad dziećmi do lat 4., po­zba­wio­nymi opieki ro­dziny, opiekę nad dziećmi do­świad­cza­ją­cymi prze­mocy fi­zycz­nej i mo­le­sto­wa­nia a skoń­czyw­szy na za­ję­ciach dla mło­dzieży uczęsz­cza­ją­cych do szkół na te­re­nie mi­sji. Do­dat­kowo przy Cen­trum po­wsta­nie Do­mek dla Wo­lon­ta­riu­szy (le­ka­rze, pie­lę­gniarki, na­uczy­ciele itp.).

Mi­sja Ki­thatu mie­ści się w mie­ście Meru w Pro­win­cji Wschod­niej, w gó­rzy­stym te­re­nie, około 200 km od Na­irobi. Jest to re­jon rol­ni­czy, lud­ność bę­dąca pod opieką mi­sji jest biedna i nie­wy­kształ­cona. Pla­cówka mi­syjna w Ki­thatu obej­muje te­reny skła­da­jące się w więk­szo­ści z ma­łych go­spo­darstw wiej­skich. Na te­re­nie mi­sji znaj­dują się przed­szkole, szkoła pod­sta­wowa, gdzie ra­zem uczęsz­cza 300 dzieci, szkoła szy­cia, stwo­rzona spe­cjal­nie dla mło­dzieży ze słab­szymi wy­ni­kami w na­uce, oraz ośro­dek zdro­wia. Mi­sja pro­wa­dzi rów­nież ak­cje do­ży­wia­nia dla dzieci do lat 4; obec­nie obej­muje nią ok. 22 dzieci.

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

W Ki­thatu i oko­li­cach jest dużo dzieci, które nie mają obojga lub jed­nego z ro­dzi­ców. Aby po­móc dzie­ciom i ro­dzi­nom znaj­du­ją­cym się w tak trud­nej sy­tu­acji, a jed­no­cze­śnie nie wy­ob­co­wy­wać tych dzieci ich z wła­snego śro­do­wi­ska przez umiesz­cza­nie ich w domu dziecka, sio­stry roz­po­częły pro­wa­dze­nie przed­szkola i szkoły w Ki­thatu. Dzieci oprócz edu­ka­cji są ob­jęte opieką me­dyczną i do­ży­wia­niem — otrzy­mują dwa po­siłki dzien­nie, a te z ro­dzin bar­dzo ubo­gich otrzy­mują do­dat­kowo żyw­ność do domu. Szkoła za­pew­nia po­moc dzie­ciom oraz ich edu­ka­cję od 4. roku życia tzn. od za­jęć przedszkolnych.

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Du­żym pro­ble­mem jest opieka nad dziećmi do 4. roku życia, które nie są jesz­cze ob­jęte opieką przed­szkolną. Bar­dzo czę­sto do ośrodka tra­fiały dzieci, któ­rych stan zdro­wia wy­ma­gał na­tych­mia­sto­wej po­mocy i in­ten­syw­nej opieki, by mo­gło ono w ogóle prze­żyć i za­cząć roz­wi­jać się w miarę nor­mal­nie. Nie­rzadko tra­fiają do ośrodka dzieci dwu­let­nie, wa­żące mniej niż 7 kg, dzieci, które nie cho­dzą i nie mó­wią, gdyż ich pra­wi­dłowy roz­wój zo­stał za­ha­mo­wany przez głód, cho­roby i ele­men­tarny brak opieki. By ja­koś temu za­ra­dzić, Sio­stry roz­po­częły pro­gram do­kar­mia­nia i opieki me­dycz­nej nad dziećmi po­ni­żej 4. roku życia. Dzieci te przy­no­szone są do ośrodka o godz. 8:00 — 8:30, i za­bie­rane do do­mów przez opie­ku­nów o godz. 17:00. Rano są ką­pane i prze­bie­rane w czy­stą odzież. W ciągu dnia otrzy­mują 4 po­siłki, a do­dat­kową część po­ży­wie­nia za­bie­rają do domu. W cza­sie po­bytu dzieci ba­wią się i mają czas na spa­nie. Je­śli dziecko jest chore, za­bie­rane jest na­tych­miast do ośrodka zdro­wia lub szpi­tala, w za­leż­no­ści od pro­blemu, by otrzy­mać na­tych­mia­stowe le­cze­nie. Część z nich wy­maga pro­stych ćwi­czeń, by za­cząć sia­dać, sta­wać, sa­mo­dziel­nie cho­dzić czy mó­wić. Nie­stety, miej­sce, gdzie obec­nie pro­wa­dzona jest ta dzia­łal­ność jest małe i nie po­zwala na ob­ję­cie opieką więk­szej liczby dzieci.

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Sio­stry od kilku już lat szu­kały środ­ków fi­nan­so­wych na po­wsta­nie Cen­trum, które po­zwoli zmie­nić sy­tu­ację po­krzyw­dzo­nych dzieci i dać im szansę na lep­szy start w do­ro­słość. W ośrodku świad­czona bę­dzie po­moc szcze­gól­nie dla czte­rech grup dzieci:

  1. Do­ży­wia­nie dzieci, które mają bar­dzo trudną sy­tu­acje w domu. Dzieci te uczęsz­czają do szkoły na mi­sji. W szkole otrzy­mują dwa po­siłki dzien­nie. Pierw­szy po­si­łek jest o godz. 10 rano a obiad o godz. 13. Nie­stety, bar­dzo czę­sto obiad dla tych dzieci był ostat­nim po­sił­kiem w da­nym dniu, na drugi dzień dzieci przy­cho­dziły do szkoły głodne, za­sy­piały lub mdlały na lek­cjach. W związku z taką sy­tu­acją Sio­stry roz­po­częły wy­da­wać ko­lejny po­si­łek o 7 rano przed roz­po­czę­ciem za­jęć szkol­nych. W Cen­trum znaj­do­wa­łaby się kuch­nia i ja­dal­nia, gdzie by­łyby przy­go­to­wy­wane po­siłki dla dzieci. Do­dat­kowo dla naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych by­łyby przy­go­to­wy­wane paczki żyw­no­ściowe do za­bra­nia do domu. Sio­stry sza­cują, że by­łaby to grupa ok. 40 dzieci.
  2. Opieka nad dziećmi do 4. roku życia, które mają trudną sy­tu­acje w domu, stra­ciły matki. Życie ta­kich dzieci jest za­gro­żone ze względu na brak po­ży­wie­nia oraz pod­sta­wo­wej opieki. Dzieci by­łyby przy­no­szone rano i od­bie­rane po po­łu­dniu, otrzy­my­wa­łyby 4 po­siłki dzien­nie. Mi­sja obec­nie pro­wa­dzi już taką dzia­łal­ność, ale ze względu na braki lo­ka­lowe może przy­jąć tylko 22 dzieci.
  3. Dzieci, któ­rych życie lub zdro­wie jest za­gro­żone ze względu na mo­le­sto­wa­nie, bi­cie lub cał­ko­wite zo­sta­wie­nie dziecka bez opieki. Dzieci te zna­la­złyby w cen­trum schro­nie­nie oraz dom w naj­bar­dziej trud­nej sy­tu­acji, a na­stęp­nie z po­mocą miej­sco­wych władz po­dej­mo­wana by­łaby de­cy­zja co do dal­szego losu dzieci. Cen­trum mo­głoby za­pew­nić opiekę 8–16 chłop­com i 8–16 dziewczynkom.
  4. Mło­dzież. Cen­trum po­zwo­li­łoby na pro­wa­dze­nie spo­tkań dla mło­dzieży (ak­ty­wi­zu­ją­cych i edu­ka­cyj­nych), dzięki któ­rym mia­łaby ona moż­li­wość roz­ma­wia­nia i dzie­le­nia się trud­no­ściami czy osią­gnię­ciami w szkole. Spo­tka­nia pro­wa­dzone by­łyby dla ok. 40 osób.

Fun­da­cja Po­mocy Hu­ma­ni­tar­nej „Re­demp­to­ris Mis­sio” po­wstała w 1992 roku w Po­zna­niu z ini­cja­tywy śro­do­wi­ska na­uko­wego Aka­de­mii Me­dycz­nej im. Ka­rola Mar­cin­kow­skiego w Po­zna­niu. Ce­lem ist­nie­nia Fun­da­cji jest stwo­rze­nie pro­fe­sjo­nal­nego za­ple­cza dla pol­skich mi­sjo­na­rzy, pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność me­dyczną wśród cho­rych w naj­uboż­szych kra­jach świata.

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)