Dożywianie dzieci w Helocie (Togo)

Ze­bra­li­śmy środki na je­dze­nie dla dzieci w przed­szkolu. W afry­kań­skiej wio­sce He­lota (Togo) 40 dzieci po­trze­buje jed­nego po­siłku za 64 gro­sze dzien­nie. Na ten cel na cały rok po­trzeba 4000 zło­tych. Zgro­ma­dzi­li­śmy i prze­ka­za­li­śmy po­nad dwa razy więk­szą kwotę!

Har­mo­no­gram projektu

  1. 01. 2014 – 30. 04. 2014 – zbie­ra­nie środ­ków przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki,
  2. 05. 2014 – prze­ka­za­nie 8510,56 zło­tych sio­strom słu­żeb­nicz­kom w Helocie,
  3. maj 2014 – maj 2016 – do­ży­wia­nie dzieci w przedszkolu.

 

Opis (ar­chi­wum) zre­ali­zo­wa­nego projektu

Zbie­ramy środki na je­dze­nie dla dzieci w przed­szkolu. W afry­kań­skiej wio­sce He­lota (Togo) 40 dzieci po­trze­buje jed­nego po­siłku za 64 gro­sze dzien­nie. W ciągu roku brak­nie na ten cel 4000 złotych.

Wio­ska w afry­kań­skim Togo. 450 miesz­kań­ców. Do naj­bliż­szej drogi as­fal­to­wej 37 km. Brak prądu. Roczna opłata za na­ukę w szkole pod­sta­wo­wej jed­nego dziecka wy­nosi 3,20 zł. Ale i tak nie wszyst­kich ro­dzi­ców na to stać. Zie­mię – pod­stawę utrzy­ma­nia – upra­wia się tu wciąż mo­tyką, a domy kryje słomą. Po­dwórka wy­ło­żone są gliną zmie­szaną z na­wo­zem zwie­rzę­cym. W wio­sce mu­ro­wane bu­dynki to tylko szpi­tal z do­mem dla per­so­nelu, szkoła, gim­na­zjum, ko­ściół i – w du­chu to­le­ran­cji – rów­nież meczet.

Być dziec­kiem w Helocie

Szkoła pod­sta­wowa jest tu teo­re­tycz­nie obo­wiąz­kowa, ale prawo pod tym wzglę­dem nie jest eg­ze­kwo­wane. Dzieci ina­czej spę­dzają czas – od naj­młod­szych lat mu­szą wy­ko­ny­wać prace w domu i w polu: pil­no­wać zwie­rząt, no­sić wodę i zbie­rać drewno. Rano przed pój­ściem do szkoły dzieci nie je­dzą w do­mach. W po­łu­dnie, kiedy wra­cają do domu po­siłku też nie ma, bo ro­dzice pra­cują w polu. Dzieci pró­bują same coś ugo­to­wać lub zna­leźć ja­kieś owoce. Je­dze­nie ro­dzina go­tuje wie­czo­rem: to la pâte, czyli mąka ku­ku­ry­dziana na gę­sto z so­sem z li­ści dziko ro­sną­cych ro­ślin, ta­kich jak ba­obab. Nic więc dziw­nego, że po­wszech­nym pro­ble­mem jest nie­do­ży­wie­nie i ane­mia, które nie­rzadko pro­wa­dzą do śmierci dzieci.

Pod­stawą diety w wio­sce jest la pâte – cia­sto z mąki ku­ku­ry­dzia­nej ugo­to­wa­nej na gę­sto z so­sem. W po­rze desz­czo­wej sos po­wstaje z li­ści dziko ro­sną­cych ro­ślin, np. baobabów.

Sio­stry służebniczki

Od 24 lat sio­stry pra­cują w wio­sce, gdzie m.in. pro­wa­dzą szpi­tal. W przed­szkolu pro­wa­dzo­nym przez nie dzieci uczą się ko­mu­ni­ka­cji po fran­cu­sku i li­cze­nia. Ob­jęte są opieką zdro­wotną ofe­ro­waną przez szpi­tal. Dla więk­szo­ści z nich co­dzienny po­si­łek otrzy­my­wany u sióstr sta­nowi główną mo­ty­wa­cję, by uczęsz­czać do przed­szkola. Bieda spra­wia, że po­wszechne wśród dzieci w wio­sce są nie­do­ży­wie­nie i ane­mia. Ale dzieci z przed­szkola są zdrow­sze i w lep­szej kondycji!

Sio­stry Słu­żeb­nice Du­cha Świę­tego przy­były do Togo pra­wie ćwierć wieku temu.

Cel pro­jektu

Po­prawa ogól­nego stanu zdro­wia dzieci uczęsz­cza­ją­cych do przed­szkola oraz wspar­cie wy­sił­ków edu­ka­cyj­nych przedszkola.

Koszt po­sił­ków w ciągu roku szkol­nego (od paź­dzier­nika do czerwca):

Liczba dni w mie­siącu (śred­nio): 22
Liczba mie­sięcy: 9
Liczba dni w ciągu roku: 198
Koszt w ciągu roku szkol­nego:
198 dni x 4 000 FCFA = 792 000 FCFA / 1 209 euro
Wkład wła­sny: 209 euro

Po­trzebna kwota: 1 000 euro, czyli ok. 4000 złotych

Print Friendly