Kolektory solarne dla ośrodka zdrowia w Essengu (Kamerun)

I sta­nie się światłość!

Spraw­nie ze­bra­li­śmy i prze­ka­za­li­śmy kwotę 90 134,10 zł po­trzebną na za­in­sta­lo­wa­nie ko­lek­to­rów so­lar­nych dla ośrodka zdro­wia pro­wa­dzo­nego przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr od Anio­łów w Es­sengu we wschod­nim Ka­me­ru­nie. Sio­stry pra­cują tam od 1999 roku, pro­wa­dząc oprócz ośrodka zdro­wia także szkołę pod­sta­wową i przed­szkole. Es­seng to po­zba­wiona elek­trycz­no­ści wio­ska od­da­lona od naj­bliż­szego mia­sta o 75 km (2h) błot­ni­stej drogi, w po­rze desz­czo­wej czę­sto nie­prze­jezd­nej. Te wa­runki spra­wiają, że życie pa­cjen­tów czę­sto jest za­gro­żone, gdyż trans­fer cho­rych do szpi­tala jest bar­dzo utrud­niony a po­zba­wiony prądu ośro­dek nie po­siada wa­run­ków na udzie­le­nie wy­star­cza­ją­cej po­mocy na miejscu.

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Essengu.

Plaga AIDS

Ośro­dek zdro­wia zaj­muje się le­cze­niem am­bu­la­to­ryj­nym jak też po­siada mały szpi­ta­lik, salę po­ro­dową oraz la­bo­ra­to­rium. W Es­sengu naj­czę­ściej spo­ty­kane cho­roby to ma­la­ria, ro­ba­czyce, cho­roby skóry i dróg od­de­cho­wych. Plagą re­jonu jest także AIDS, na który cier­pią także dzieci. W re­jo­nie se­ro­po­zy­tyw­nych jest nie­mal 10% cię­żar­nych ko­biet, któ­rym na­leży udzie­lić od­po­wied­niej po­mocy, by cho­roba nie prze­nio­sła się na dziecko.

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Es­sengu. Nowo na­ro­dzona dziew­czynka. Waży tylko 1800 g.

Ste­ry­li­za­cja we wrzątku

Ośro­dek zdro­wia dzien­nie przyj­muje do 25 cho­rych. Prze­cięt­nie w Es­sengu ma miej­sce 20 po­ro­dów mie­sięcz­nie. Więk­szość ko­biet ro­dzi w nocy. Brak elek­trycz­no­ści dra­ma­tycz­nie utrud­nia wa­runki po­rodu. Bywa i tak, że nie można pod­łą­czyć in­ku­ba­tora – na­wet gdy są ku temu me­dyczne wska­za­nia — gdyż nie wy­star­cza ener­gii. Sio­stry zaj­mują się rów­nież szcze­pie­niami dzieci – szcze­pionki prze­trzy­mują w lo­dówce pra­cu­ją­cej na gaz, po który jeż­dżą do miej­sco­wo­ści Yaoundé, od­da­lo­nej od mi­sji o po­nad 200 km. Brak elek­trycz­no­ści utrud­nia prace przy ana­li­zie pró­bek krwi oraz przy ste­ry­li­za­cji na­rzę­dzi me­dycz­nych. Sio­stry nie mogą uży­wać ste­ry­li­za­tora elek­trycz­nego, lecz go­tują na­rzę­dzia w na­czy­niu pod presją.

Ośrodek zdrowia w Essengu

Ośro­dek zdro­wia w Es­sengu. Sio­stra Ewa z jed­nym z ma­łych pacjentów.

Bę­dzie już te­raz lepiej

Mi­sjo­narki wie­dzą, że wio­ska jesz­cze długo nie zo­sta­nie ze­lek­try­fi­ko­wana. Je­dy­nym wyj­ściem jest wy­ko­rzy­sta­nie ener­gii sło­necz­nej. In­sta­la­cja so­la­rów roz­wiąże wszyst­kie te pro­blemy. Dzięki szyb­kiej re­ak­cji dar­czyń­ców Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki sy­tu­acja pa­cjen­tów w Es­sengu już wkrótce bę­dzie bez po­rów­na­nia łatwiejsza.

Ośrodek zdrowia w Essengu

W ośrodku zdro­wia w Essengu.

Print Friendly