Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 7 041,60 zł do Ka­me­runu na in­we­sty­cję na po­trzeby sie­ro­cińca „Foyer St. Au­gu­stin” w Jaunde w Ka­me­ru­nie. Pro­jekt obej­muje pro­duk­cję dro­biu na ry­nek lo­kalny oraz wła­sne po­trzeby żywie­niowe sie­ro­cińca. Pro­duk­cja prze­wi­dziana jest w cy­klu za­kła­da­ją­cym za­kup 21-dniowych kur­cząt i ich sprze­daż do bez­po­śred­niej kon­sump­cji po osią­gnię­ciu wieku 56 dni.

Po­ło­że­nie ośrodka na obrze­żach du­żego cen­trum miej­skiego i przy jed­nej z głów­nych osi ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz nie­do­bór mięsa dro­bio­wego na lo­kal­nym rynku za­pew­niają gwa­ran­cję sta­łego zbytu. Z każ­dego cy­klu pro­duk­cji w wy­mia­rze 500 kur­cza­ków, ośro­dek prze­wi­duje za­cho­wa­nie 20 sztuk kur­cza­ków do kon­sump­cji własnej.

Do­chód z dwóch pierw­szych cy­kli pro­duk­cji zo­sta­nie prze­zna­czony na utwo­rze­nie fun­du­szu po­zwa­la­ją­cego na za­pew­nie­nie cią­gło­ści pro­duk­cji. Pro­jekt nie wy­maga in­we­sty­cji w in­fra­struk­turę. Z ty­tułu pro­wa­dzo­nej uprzed­nio w tym miej­scu dzia­łal­no­ści rol­nej pla­cówka dys­po­nuje bu­dyn­kiem za­aran­żo­wa­nym do tego celu, jak rów­nież wy­po­sa­że­niem w po­idła i karmidła.

Do­ce­lo­wymi be­ne­fi­cjen­tami pro­jektu jest trzy­dzie­ścioro wy­cho­wan­ków sie­ro­cińca „Foyer St Au­gu­stin” na przed­mie­ściach Jaunde, gmina Me­han­dan (Ka­me­run) w wieku od 3 do 23 lat (od przed­szkola do ostat­niego roku studiów).

Do­dat­ko­wymi ko­rzy­ściami z pro­jektu będzie:

  • Za­pew­nie­nie wy­cho­wan­kom moż­li­wo­ści zdo­by­cia pod­sta­wo­wego do­świad­cze­nia w pro­duk­cji dro­biu, słu­żą­cego ich stop­nio­wej in­te­gra­cji zawodowej;
  • Utrzy­ma­nie do­tych­cza­so­wego miej­sca pracy dla jed­nego z dwóch obec­nych pra­cow­ni­ków rol­nych placówki;
  • Wzmoc­nie­nie po­daży mięsa dro­bio­wego na rynku lo­kal­nym w wa­run­kach nie­do­boru produkcji.

 

Bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem pro­jektu jest sie­ro­ci­niec Foyer St. Au­gu­stin, za­ło­żony w 1991 roku, pro­wa­dzony przez sio­strę Ame­lię Balla Men­gongo, z wy­kształ­ce­nia pra­cow­nika so­cjal­nego i pe­da­goga z dy­plo­mem uni­wer­sy­tetu Sher­bro­oke w Ka­na­dzie. Sio­stra Ame­lia jest za­ło­ży­cielką ka­to­lic­kiego zgro­ma­dze­nia „Ma­ra­na­tha w Sercu Świata” (fr. Ma­ra­na­tha au Co­eur du Monde). Dzia­łal­ność sie­ro­cińca od sa­mego po­czątku zo­stała za­twier­dzona przez ka­me­ruń­skie mi­ni­ster­stwo ds. spo­łecz­nych. Sie­ro­ci­niec, jako ini­cja­tywa pry­watna, nie otrzy­muje jed­nak żad­nych do­ta­cji pu­blicz­nych. Pod­sta­wowe źró­dła fi­nan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści obej­mują środki wła­sne zgro­ma­dze­nia (np. z najmu bu­dynku na­le­żą­cego do zgro­ma­dze­nia w miej­sco­wo­ści Ber­toua), róż­nego ro­dzaju da­ro­wi­zny i dary w na­tu­rze oraz, do nie­dawna, pro­duk­cja oleju palmowego.

Ak­tu­alna sie­dziba sie­ro­cińca znaj­duje się na przed­mie­ściach Jaunde. W pla­cówce prze­bywa ak­tu­al­nie trzy­dzie­ścioro dzieci i mło­dzieży, od wieku wcze­sno­przedsz­kol­nego do mo­mentu usa­mo­dziel­nie­nia za­wo­do­wego. Więk­szość dzieci prze­by­wa­jący w ośrodku zo­stało osie­ro­co­nych w wy­niku epi­de­mii AIDS, po­zba­wio­nych wła­ści­wej opieki w wy­niku cho­roby psy­chicz­nej lub upo­śle­dze­nia umy­sło­wego ro­dzica lub po­rzu­co­nych jako niemowlęta.

Sie­ro­ci­niec za­pew­nia pod­opiecz­nym opiekę spra­wo­waną bez­po­śred­nio przez trzy osoby świec­kie (dwie „mamy” i wy­cho­wawcę), za­miesz­kałe na te­re­nie ośrodka oraz moż­li­wość otrzy­ma­nia wy­kształ­ce­nia od­po­wia­da­ją­cego zdol­no­ściom każ­dego z nich, przez opła­ca­nie edu­ka­cji od przed­szkola, po­przez szkołę pod­sta­wową, gim­na­zjum, li­cea za­wo­dowe, przy­ucze­nie do za­wodu (obec­nie dwóch chłop­ców kształci się na me­cha­ni­ków sa­mo­cho­do­wych), łącznie ze stu­diami wyż­szymi (ak­tu­al­nie jedna z wy­cho­wa­nek na medycynie).

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

W tym po­miesz­cze­niu bę­dzie miała miej­sce ho­dowla kurcząt.

Print Friendly