Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Prze­ka­za­li­śmy 25 824,00 zł na ak­cję od­ro­ba­cza­nia po­nad dzie­się­ciu ty­sięcy osób na Madagaskarze.

Cho­roby pa­so­żyt­ni­cze na­dal sta­no­wią pro­blem zdro­wotny na Ma­da­ga­ska­rze. Główną przy­czyną za­cho­ro­wal­no­ści na pa­ra­zy­tozy są brak do­stępu do czy­stej wody i złe wa­runki sa­ni­tarne. Naj­więk­sze za­gro­że­nia to ta­siem­czyca, glist­nica, owsica, wło­śnica oraz schi­sto­so­ma­toza. Poza spe­cy­ficz­nymi ob­ja­wami cho­roby pa­so­żyt­ni­cze pro­wa­dzą do ob­ni­że­nia ja­ko­ści życia, nie­do­ży­wie­nia a w naj­trud­niej­szych przy­pad­kach do zgonu. Do za­ka­że­nia do­cho­dzi naj­czę­ściej przez spo­ży­cie jaj bądź cyst pa­so­ży­tów – wraz z brud­nym po­kar­mem za­nie­czysz­czo­nym od­cho­dami zwie­rząt bądź po­przez pi­cie brud­nej wody, a na­wet po­przez my­cie w niej pro­duk­tów spo­żyw­czych. Waż­nym pro­gra­mem zdro­wot­nym jest więc sys­te­ma­tyczne od­ro­ba­cza­nie w re­gio­nach naj­bar­dziej za­gro­żo­nych. WHO za­leca, by le­cze­nie pre­wen­cyjne było prze­pro­wa­dzane raz lub dwa razy w roku. Jest to ważne zwłasz­cza w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się, gdzie słaba dia­gno­styka i nie­do­sta­teczny do­stęp do opieki zdro­wot­nej może do­pro­wa­dzić do dłu­go­fa­lo­wych skut­ków za­ka­że­nia pa­so­ży­tami, w tym po­głę­bia­nia się nie­do­ży­wie­nia i wy­stą­pie­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych (hi­po­wi­ta­mi­nozy, no­wo­two­rów, epi­lep­sji). Leki od­ro­ba­cza­jące są sku­teczne, mają sze­ro­kie spek­trum dzia­ła­nia i są sto­sun­kowo ta­nie. Sfi­nan­so­wane przez na­szą Fun­da­cję od­ro­ba­cza­nie zo­stało prze­pro­wa­dzone wśród dzieci i mło­dzieży w miej­sco­wo­ściach: An­di­lambe, An­don­gona, Am­pa­si­ma­tera, Am­bo­di­manga, Tsa­ra­ri­vo­tra, Tsi­mi­jaly, Mam­pi­kony i kilku oko­licz­nych wio­skach. Ak­cję prze­pro­wa­dziło 30 le­ka­rzy i stu­den­tów me­dy­cyny z uni­wer­sy­tetu me­dycz­nego w Ma­ha­janga. Od­ro­ba­czono po­nad dzie­sięć ty­sięcy osób. Le­ka­rze prze­pro­wa­dzali rów­nież kon­sul­ta­cje i po­rady me­dyczne we współ­pracy z mi­syj­nym la­bo­ra­to­rium w Mam­pi­kony, pro­wa­dzo­nym przez mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­tego, w któ­rym w cza­sie ak­cji od­ro­ba­cza­nia wy­ko­nano nie­od­płat­nie 200 ba­dań. Al­ben­da­zol, lek na od­ro­ba­cza­nie kosz­to­wał po­nad 23 000 zł, trans­port per­so­nelu po­nad je­den ty­siąc złotych.

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Akcja odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób na Madagaskarze

Print Friendly