Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Prze­ka­za­li­śmy 9 799, 72 zł na za­kup sprzętu me­dycz­nego dla szpi­tala Holy Fa­mily w Nkaw­kaw w Gha­nie. Za tę kwotę za­ku­piono: apa­raty USG, KTG, ssaki elek­tryczne, wózki trans­por­towe dla pa­cjen­tów oraz sto­jaki na kro­plówki i pa­ra­wany. Sio­stra Elż­bieta Skóra ze Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­nego Słu­żeb­nic Du­cha Świę­tego, która pra­cuje w Gha­nie od 16 lat jako pie­lę­gniarka, mówi, że w szpi­talu bra­kuje pod­sta­wo­wych ma­te­ria­łów me­dycz­nych, bez któ­rych trudno jest ra­to­wać życie i zdro­wie pacjentów.

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family w Nkawkaw (Ghana)

Print Friendly