Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy do Ke­nii 13 950,00 zł na bu­dowę mu­ro­wa­nych to­a­let przy szkole pod­sta­wo­wej w Subukii.

Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mi­sjo­na­rek Świę­tej Ro­dziny w kwiet­niu 2013 roku za­ło­żyło nową pla­cówkę mi­syjną w Ke­nii w Sub­u­kii — 200 km od sto­licy kraju, Na­irobi. Mie­ści się ona w tzw. ro­wie tek­to­nicz­nym Afryki, dla­tego jest tam spe­cy­ficzny mi­kro­kli­mat gór­ski. Pla­cówka znaj­duje się nie­da­leko Na­ro­do­wego Sank­tu­arium Kenii.

Od po­czątku sio­stry za­częły gro­ma­dzić wo­kół mi­sji dzieci i mło­dzież. Po pra­wie rocz­nym po­zna­wa­niu śro­do­wi­ska i po­trzeb lu­dzi zo­stała pod­jęta de­cy­zja o otwo­rze­niu szkoły. Pierw­sza grupa przed­szkolna uczyła się w sta­rym, za­adop­to­wa­nym do po­trzeb przed­szkola budynku.

Po­woli dzięki po­mocy ofia­ro­daw­ców, in­dy­wi­du­al­nych oraz zbio­ro­wych, za­częła się bu­dowa przed­szkola oraz szkoły. Zo­stała ukoń­czona bu­dowa dwóch klas przed­szkol­nych oraz dwóch klas szkol­nych. W su­ro­wym sta­nie udało się po­sta­wić ko­lejne dwie klasy. Od stycz­nia 2016 roku dzieci roz­po­częły na­ukę w kla­sie pierwszej.

Dzieci oprócz na­uki i opieki na wy­so­kim po­zio­mie otrzy­mują rów­nież dwa po­siłki w szkole, co dla nie­któ­rych jest ogromna po­mocą ze względu na pro­blemy fi­nan­sowe w ro­dzi­nie. Ro­dziny utrzy­mują się głów­nie z se­zo­no­wych upraw a zbiory za­leżą od pory desz­czo­wej. Szkoła nie po­siada jesz­cze kuchni oraz ja­dalni, po­siłki go­tuje się w ma­łym drew­nia­nym po­miesz­cze­niu na ka­mie­niach a jako ja­dal­nia służy bu­dy­nek klasy 2.

Szkoła po­woli się roz­wija, sio­stry sta­rają się szu­kać po­mocy fi­nan­so­wej w bie­żą­cych po­trze­bach jak żyw­ność, za­kup ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych oraz ksią­żek. Z więk­szych in­we­sty­cji — po­wstała pilna po­trzeba wy­bu­do­wa­nia ogro­dze­nia bu­dynku szkol­nego. Ogro­dze­nie szkoły ma za­pew­nić bez­pie­czeń­stwo dzie­ciom, gdyż szkoła znaj­duje się nie­da­leko drogi oraz nie­wiel­kiego je­ziora. Drugą pilną po­trzebą było wy­bu­do­wa­nie przy szkole czte­rech to­a­let dla chłop­ców oraz czte­rech dla dziew­cząt. To­a­lety będą znaj­do­wać się w od­po­wied­nio za­bez­pie­czo­nym, mu­ro­wa­nym budynku.

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Toalety dla szkoły w Subukii (Kenia)

Print Friendly