Ope­ra­cja Luca Pel­pe­nama Es­so­ha­nama (Togo)

Ze­bra­li­śmy 8 500 zł na ope­ra­cję Luki Pel­pe­namy Es­so­ha­namy. Sio­stry pro­wa­dzące m.in. szkołę w Pa­go­uda (Togo) zwró­ciły się do nas z ape­lem o po­moc w sfi­nan­so­wa­niu ope­ra­cji Łuka­sza. Łukasz, czyli Luc, ma 23 lata i jest miesz­kań­cem wio­ski. Chło­piec cierpi na ane­mię sier­po­watą, która do­ko­nała spu­sto­sze­nia w jego or­ga­ni­zmie. Zmiany w le­wym sta­wie bio­dro­wym, je­śli nie zo­staną zo­pe­ro­wane, pro­stą drogą nie­uchron­nie do­pro­wa­dzą chło­paka na wó­zek in­wa­lidzki, a z cza­sem cał­ko­wi­cie go unie­ru­cho­mią w łóżku. Do­słow­nie od bar­dzo nie­dawna jest szansa na ope­ra­cję w Togo, gdzie chło­pak mieszka. Jesz­cze chwilę temu mu­siałby je­chać na Wy­brzeże Ko­ści Sło­nio­wej, by tam zo­stać zoperowanym.

Opis (ar­chi­wum) zre­ali­zo­wa­nego projektu

Sio­stry od­bu­do­wu­jące szkołę w Pa­go­uda zwró­ciły się do nas z ape­lem o po­moc w sfi­nan­so­wa­niu ope­ra­cji Łuka­sza. Łukasz, czyli Luc, ma 23 lata i jest miesz­kań­cem wio­ski. Chło­piec cierpi na ane­mię sier­po­watą, która do­ko­nała spu­sto­sze­nia w jego or­ga­ni­zmie. Zmiany w le­wym sta­wie bio­dro­wym, je­śli nie zo­staną zo­pe­ro­wane, pro­stą drogą nie­uchron­nie do­pro­wa­dzą chło­paka na wó­zek in­wa­lidzki, a z cza­sem cał­ko­wi­cie go unie­ru­cho­mią w łóżku. Do­słow­nie od bar­dzo nie­dawna jest szansa na ope­ra­cję w Togo, gdzie chło­pak mieszka. Jesz­cze chwilę temu mu­siałby je­chać na Wy­brzeże Ko­ści Sło­nio­wej, by tam zo­stać zo­pe­ro­wa­nym. Bar­dzo pro­szę o wspar­cie Luca. Po­ni­żej za­miesz­czam skró­towy kosz­to­rys ope­ra­cji, która ura­tuje Łuka­sza przed cał­ko­wi­tym kalectwem:

Ope­ra­cja: Luc Pel­pe­nam Es­so­ha­nam, 23 lata — po­trzebna kwota: 2000 euro – 1 310 000 F

Wy­szcze­gól­nie­nie kosztów:

  • Ope­ra­cja – 220 000 F – 335 euro
  • Ane­ste­zjo­log – 117 500 F – 330 Euro
  • Po­moc ope­ra­cyjna – 20 000 F – 30 euro
  • Sala ope­ra­cyjna – 429 000 F – 655 euro
  • Ana­lizy me­dyczne – 80 500 F – 125 euro
  • Po­byt w szpi­talu (14 dni) – 210 000 F – 321 euro
  • Po­zo­stałe wy­datki (le­kar­stwa, krew, prze­świe­tle­nia itd.) – 62 000 F – 95 euro

Ryż

Luc Pel­pe­nam Essohanam.

Print Friendly