Wyżywienie dla mieszkańców domu dziecka na Madagaskarze

Ze­bra­li­śmy środki po­trzebne na roczne utrzy­ma­nie dzieci w in­ter­na­cie i domu dziecka w wio­sce Mam­pi­kony na Madagaskarze.

W ma­łej miej­sco­wo­ści na tej wy­spie żyje około 25 tys. miesz­kań­ców. 70% z nich to lu­dzie po­ni­żej 15. roku życia. W wio­sce tylko jedna czwarta uczniów po­siada pełną ro­dzinę. Naj­częst­sza struk­tura ro­dziny w Mam­pi­ko­nach to mama-wdowa o kil­koro dzieci. W re­gio­nie wskaź­niki śmier­tel­no­ści są bar­dzo wy­so­kie – żniwo zbie­rają ma­la­ria, cho­roby pa­so­żyt­ni­cze i nie­do­ży­wie­nie. Śred­nia wieku to za­le­d­wie 45 lat!

Dom dziecka w Mampikonach

Dom dziecka w Mampikonach.

Dom dziecka w Mampikonach

Dom dziecka w Mampikonach.

Dom dziecka w Mampikonach

Dom dziecka w Mampikonach.

Sie­roty zo­sta­wione same sobie

Byd­go­scy mi­sjo­na­rze po­ma­gają tu prze­żyć pra­wie 300 dzie­ciom. W ciągu trzech lat, ogrom­nym wy­sił­kiem, zbu­do­wali in­ter­nat, dom dziecka dla sie­rot z bu­szu oraz sto­łówkę dla ubo­gich dzieci. Obec­nie bu­dują, przy na­szym wspar­ciu, wiel­kie go­spo­dar­stwo rolne. Jed­nak za­nim za­cznie ono pro­du­ko­wać żyw­ność po­trze­bo­wali środ­ków na utrzy­ma­nie dzieci.

Ucznio­wie z wio­sek w bu­szu, nie mają moż­li­wo­ści pań­stwo­wej edu­ka­cji. Czę­sto nie ma ni­kogo, kto mógłby się nimi za­jąć. Zda­rzały się sy­tu­acje, że uczeń w cza­sie ataku ma­la­rii umie­rał na rę­kach ko­legi. Ze względu na bar­dzo dużą umie­ral­ność jest ogromna liczba sie­rot. Do dzi­siaj nie ma żad­nych ad­mi­ni­stra­cyj­nych roz­wią­zań tego pro­blemu. Umie­ra­jący na­gle ro­dzic po­zo­sta­wia dzieci bez opieki. Je­dyną re­alną na­dzieją jest dla nich mi­sja ka­to­licka. W in­ter­na­cie dla dziew­cząt, otwar­tym w 2013 roku, żyje obec­nie 16 mło­dych ko­biet. Wciąż bra­kuje pod­sta­wo­wego wy­po­sa­że­nia jak me­ble, łóżka i na­czy­nia ku­chenne (in­ter­nat do­ce­lowo może po­mie­ścić 50 dziew­cząt). Z ko­lei dom dziecka prze­zna­czony jest dla chłop­ców. Otwo­rzono go w 2014 r. Mieszka tu 16 dzieci, w więk­szo­ści sie­roty lub pół­sie­roty. Do­ce­lowo może po­mie­ścić 30 chłopców.

Nie­stety, mi­sjo­na­rze nie mieli wy­star­cza­ją­cych środ­ków, by sa­mo­dziel­nie utrzy­mać dom dziecka i in­ter­nat. Zwró­cili się do nas o po­moc. Ze­bra­li­śmy całą nie­zbędną kwotę (14 600 zł), która po­zwoli wy­ży­wić 10 dzieci w in­ter­na­cie i domu dziecka przez 1 rok.

Dzienna stawka wy­ży­wie­niowa na jedno dziecko to 4 zł, w tym:

  • mleko – 0,60 zł zł
  • ryż – 1,20 zł
  • mięso/ryba – 1,00 zł
  • wa­rzywa – 0,60 zł
  • owoc – 0,30 zł
  • wę­giel na opał – 0,30 zł.

Wszyst­kim dar­czyń­com, któ­rzy wsparli tą ak­cję bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy!

Dom dziecka w Mampikonach

Dom dziecka w Mampikonach.

Print Friendly