Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe (Madagaskar)

7 li­sto­pada przez An­di­lambe, wio­skę po­ło­żoną 17 km od Mam­pi­ko­nów prze­szła trąba po­wietrzna z bar­dzo ob­fitą ulewą. Ran­nych zo­stało kilka osób, znisz­czo­nych zo­stało wiele budynków.

De­wa­sta­cji ule­gły m.in. szkoła pod­sta­wowa i gim­na­zjum, pro­wa­dzone dla 550 dzieci. Silny i po­ry­wi­sty wiatr znisz­czył m.in. dach ośmiu sal lek­cyj­nych. Po­mimo że nie było lek­cji, każ­dego dnia ucznio­wie przy­cho­dzili do szkoły. To oni wraz ze swo­imi ro­dzi­cami pod­jęli się pierw­szych prac. Pie­czo­ło­wi­cie zbie­rali ka­wałki kon­struk­cji — nie­które bla­chy zna­leźli na­wet na czub­kach oca­la­łych drzew. Je­den z ma­łych uczniów po­wie­dział – „Na­sza szkoła jest zraniona”.

Zbli­żała się pora desz­czowa i lada dzień mo­gły na­dejść ob­fite desz­cze. Na od­bu­dowę szkoły prze­ka­za­li­śmy 25 262,65 zło­tych. Szkoła jest obec­nie odbudowywana.

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe

Od­bu­dowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe.

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe

Od­bu­dowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe.

Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe

Od­bu­dowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe.

Print Friendly