Maszyny brajlowskie dla niewidomych dzieci z Kibeho (Rwanda)

Sio­stry Fran­cisz­kanki Słu­żeb­nice Krzyża za­ło­żyły pierw­szą w tra­gicz­nie do­świad­czo­nej Rwan­dzie szkołę dla nie­wi­do­mych dzieci. Ma­szyna braj­low­ska to pod­sta­wowa po­moc dla każ­dego nie­wi­do­mego ucznia. Za­stę­puje dłu­go­pis, bo po­zwala na ro­bie­nie no­ta­tek i ucze­nia się z nich. Jedna taka ma­szyna, wy­po­ży­czana uczniom na czas na­uki, to po­nad 2000 zł, ku­pi­li­śmy ich 40 sztuk.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jektu: 102 000 zł

Sierociniec w Kisumu

Szkoła dla nie­wi­do­mych w Ki­beho (Rwanda). Na­uka czy­ta­nia al­fa­be­tem brajlowskim.

Szkoła dla nie­wi­do­mych dzieci w Ki­beho pro­wa­dzona jest przez Sio­stry Fran­cisz­kanki Słu­żeb­nice Krzyża od 2008 r. W 2014 r. roku Sio­stry otwo­rzyły do­dat­kowo szkołę śred­nią i or­ga­ni­zują dwie pra­cow­nie za­wo­dowe (dzie­wiar­ską i ce­ra­miczną), z za­mia­rem dal­szego kształ­ce­nia tych uczniów, któ­rzy nie będą mieli moż­li­wo­ści na­uki w szkole wyż­szej. Szkoła za­trud­nia obec­nie dwóch na­uczy­cieli nie­wi­do­mych, któ­rzy ukoń­czyli stu­dia uniwersyteckie.

Sierociniec w Kisumu

Szkoła dla nie­wi­do­mych w Ki­beho (Rwanda).

W Rwan­dzie sy­tu­acja osób nie­peł­no­spraw­nych, a szcze­gól­nie nie­wi­do­mych jest bar­dzo trudna. Pro­blem ten do­tyka bar­dzo wielu osób. W ca­łym kraju ist­nieją tylko dwa ośrodki (w tym pro­wa­dzony przez Sio­stry Fran­cisz­kanki Słu­żeb­nice Krzyża w Ki­beho), gdzie uczą się nie­wi­domi. To daje moż­li­wość edu­ka­cji dla za­le­d­wie 1,5% ogółu nie­wi­do­mych dzieci.

Ma­szyna braj­low­ska to pod­sta­wowa po­moc dla każ­dego nie­wi­do­mego ucznia. Umoż­li­wia wy­ko­ny­wa­nia no­ta­tek i ucze­nia się z nich. Jest bar­dzo kosz­tow­nym (po­nad 2000 zł) od­po­wied­ni­kiem zwy­kłego dłu­go­pisu. Za­ku­pione przez szkołę ma­szyny braj­low­skie po­zo­staną wła­sno­ścią ośrodka i będą wy­po­ży­czane uczniom tylko na czas nauki.

Sierociniec w Kisumu

Szkoła dla nie­wi­do­mych w Ki­beho (Rwanda).

Print Friendly