Woda i elektryczność dla sierocińca w Kisumu (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 5 000 zł na wspar­cie sie­ro­cińca w Ke­nii. „Hope Re­sto­ra­tion Cen­tre” jest or­ga­ni­za­cją po­za­rzą­dową zaj­mu­jącą się po­mocą osie­ro­co­nym dzie­ciom za­ra­żo­nym wi­ru­sem HIV/AIDS w re­gio­nie Ki­sumu w Kenii.

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Kisumu.

Opis (ar­chi­wum) zre­ali­zo­wa­nego projektu

W ośrodku pro­wa­dzo­nym przez mał­żeń­stwo – pań­stwo Ojungo, znaj­duje się obec­nie 30 dzieci, które w at­mos­fe­rze wspar­cia, uwagi i mi­ło­ści od­bu­do­wują po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, wła­snej war­to­ści, co w przy­szło­ści da im szanse na szczę­śliwe życie. Głów­nym za­mie­rze­niem wspar­tego przez na­szą Fun­da­cję pro­jektu jest do­star­cze­nie ener­gii elek­trycz­nej do za­bu­do­wań sie­ro­cińca oraz wody do na­wad­nia­nia pola upraw­nego. W ra­mach pro­jektu zo­sta­nie za­mon­to­wana pompa w po­bli­skim zbior­niku wod­nym (wraz z sys­te­mem do­pro­wa­dza­ją­cym wodę do pola upraw­nego) oraz zo­sta­nie do­pro­wa­dzony prąd oraz za­in­sta­lo­wane oświe­tle­nie w bu­dyn­kach sie­ro­cińca. Pla­no­wane jest wy­ko­rzy­sta­nie na­tu­ral­nych źró­deł ener­gii w re­gio­nie rów­ni­ko­wym (ener­gii słonecznej).

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Ki­sumu. Wie­czorna na­uka przy lam­pie naftowej.

Te in­we­sty­cje wy­dłużą o 6 mie­sięcy okres uprawy wa­rzyw, któ­rych sprze­daż jest głów­nym źró­dłem sa­mo­fi­nan­so­wa­nia „Ki­sumu Hope Re­sto­ra­tion Pro­gramme”. Umoż­li­wią także do­dat­kowe za­rob­ko­wa­nie — wpro­wa­dze­nie usługi od­płat­nego łado­wa­nia te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych miesz­kań­com oko­licz­nych wio­sek. Wpły­nie to bez­po­śred­nio na zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa fi­nan­so­wego oraz unie­za­leż­nie­nie sie­ro­cińca od nie­re­gu­lar­nych, ze­wnętrz­nych darowizn.

Pro­jekt umoż­liwi też kształ­ce­nie dzieci z ob­sługi kom­pu­tera i in­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych oraz wy­eli­mi­nuje po­trzebę na­uki przy świe­tle lamp naftowych.

Sierociniec w Kisumu

Sie­ro­ci­niec w Ki­sumu. Czer­pa­nie wody do picia.

Print Friendly