Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Sto­wa­rzy­sze­nia Stu­den­tów na rzecz Roz­woju Wschodu Ka­me­runu to lo­kalna or­ga­ni­za­cja, wspo­ma­ga­jąca kształ­ce­nie mło­dych lu­dzi. Pro­wa­dzą ją głów­nie stu­denci z Ka­me­runu, któ­rzy od pod­szewki znają pro­blemy, które miej­scowa mło­dzież musi prze­zwy­cię­żyć, by pójść na stu­dia. W tym kraju pod­ję­cie na­uki na stu­diach wyż­szych wiąże się z ko­niecz­no­ścią wy­jazdu z domu, opła­ce­niem miesz­ka­nia, zdo­by­cia środ­ków na cze­sne, wy­ży­wie­nie czy po­moce na­ukowe. W związku z ubó­stwem spo­łe­czeń­stwa ol­brzy­mia więk­szość mło­dzieży ni­gdy nie idzie na stu­dia. Znie­chę­ce­nie mło­dych jest ol­brzy­mie. Jed­nak część z nich za­wią­zała Sto­wa­rzy­sze­nie i ma nową na­dzieję! Zrze­szeni w nim stu­denci or­ga­ni­zują cie­kawe ini­cja­tywy fi­nan­su­jące stu­dia dla ubo­giej mło­dzieży (m.in. Fe­sti­wal Daw­nej Kul­tury wschodu Ka­me­runu, Festi-foot, czyli roz­grywki piłki noż­nej w Ber­toua, pro­wa­dze­nie ma­łej re­stau­ra­cji na te­re­nie uni­wer­sy­tetu w Yaounde). Te­raz za­kła­dają go­spo­dar­stwo rolne z któ­rego cały do­chód bę­dzie prze­zna­czony na opła­ce­nie cze­snego, stan­cji i wy­ży­wie­nia dla studentów.

Sto­wa­rzy­sze­nie za­ku­piło 4 hek­tary ziemi w wio­sce Nganke w po­bliżu mia­sta Ber­toua. Chcą na tej działce upra­wiać głów­nie ro­śliny ole­iste i przy­prawy, a na­stęp­nie plony swo­jej pracy sprze­da­wać. Pro­jekt też za­kłada, że stu­denci będą pra­cow­ni­kami i w chwi­lach wol­nych od na­uki będą za­ra­biać w spo­sób godny na swoją przy­szłość i na roz­wój wschodu Ka­me­runu. W tym roku na po­czątku pory mo­krej roz­po­częto już prace.

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Nganke (Kamerun)

War­tość ca­łego pro­jektu to 47 643 zł. Sto­wa­rzy­sze­nie po­zy­skało po­nad 30 000 zł od in­nych spon­so­rów, na­sza fun­da­cja wsparła go bra­ku­jącą kwotą 3 500 Euro, czyli 14 946,40 zł i w ten spo­sób za­koń­czyła fi­nan­so­wa­nie tej ini­cja­tywy. Go­spo­dar­stwo po­wsta­nie także dzięki Wam! Dziękujemy!

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jektu: 3 500 Euro, czyli 14 946,40 zł.

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Nganke (Kamerun)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Nganke (Kamerun)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Nganke (Kamerun)

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun)

Pro­jekt rol­ni­czy w Nganke (Kamerun)

Print Friendly