Budowa następnych 27 studni w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 260 454,06 zł na Ma­da­ga­skar na wy­bu­do­wa­nie ko­lej­nych studni. W re­gio­nie Mam­pi­kony na­sza Fun­da­cja sfi­nan­so­wała już wcze­śniej bu­dowę 35 studni.

To tu­taj dwóch mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­tego (o. Da­riusz Ma­rut i o. Mi­chał Apie­cio­nek) pręż­nie działa na rzecz lo­kal­nej lud­no­ści, bu­du­jąc m.in. szkoły czy przy­chod­nię. „Kiedy uda­jemy się na wio­ski, wszę­dzie ten sam ob­raz. Nie­do­ży­wie­nie, cho­roby, bieda. Na wio­skach wcze­snym ran­kiem wszy­scy udają się do pracy na pola. Wio­ska spra­wia wra­że­nie opu­sto­sza­łej. Małe dzieci, nad­zo­ro­wane przez star­sze ro­dzeń­stwo, ba­wią się w cie­niu man­gow­ców. Więk­szość prac wy­ko­nuje się tu ręcz­nie — z wy­sił­kiem i w po­cie czoła. Po­siłki w po­łu­dnie spo­żywa się w polu — nie ma czasu na po­wrót do domu. Przy­go­to­wują je star­sze dzieci, które także szu­kają wody i chru­stu. Po­si­łek to za­zwy­czaj tylko go­to­wany ryż, który wszy­scy je­dzą z jed­nej miski.

Bu­dzi sza­cu­nek to, że tu za każdy mały gest lu­dzie są bar­dzo wdzięczni. Za cie­płe słowo otrzy­muje się na­tych­miast uśmiech, za wy­słu­cha­nie — za­ufa­nie. Naj­bied­niejsi lu­dzie po­tra­fią po­dzie­lić się szcze­rze tym, co mają” – mówi o. Da­riusz Marut.

Brudna woda za­bija Afrykę: jest wy­lę­gar­nią pa­so­ży­tów, po­wo­du­ją­cych cho­roby, które czę­sto koń­czą się śmier­cią. Z po­wodu braku czy­stej wody każ­dego dnia na świe­cie umiera około 6 tys. dzieci. Szcze­gól­nie trudna jest sy­tu­acja w re­gio­nie Mam­pi­kony — ze względu na brak studni lud­ność ko­rzy­sta z na­tu­ral­nych zbior­ni­ków wod­nych – rzek, po­to­ków, stru­mieni, ale rów­nież przez dłu­gie mie­siące czer­pie wodę ze zbior­ni­ków sto­ją­cych, czę­sto aż do ich cał­ko­wi­tego wy­czer­pa­nia. Zbior­niki te służą jed­no­cze­śnie do ką­pieli, pra­nia, my­cia na­czyń. Prze­by­wają w nich rów­nież zwie­rzęta. Woda jest źró­dłem wielu groź­nych cho­rób: bil­har­cjozy, ame­bozy, cho­lery. W nie­któ­rych wio­skach Ma­da­ga­skaru na cho­roby pa­so­żyt­ni­cze cierpi na­wet 100 proc. lo­kal­nej populacji.

Wkrótce ru­szy bu­dowa no­wych studni, a my już za­po­wia­damy otwar­cie no­wego pro­jektu – tym ra­zem na rzecz Re­pu­bliki Środ­ko­wo­afry­kań­skiej.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Wodę pitną czer­pie się z zbior­ni­ków słu­żą­cych jed­no­cze­śnie i zwie­rzę­tom, i lu­dziom: do ką­pieli, do pra­nia ubrań, my­cia naczyń. 

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Zdję­cia uka­zu­jące ra­dość na Ma­da­ga­ska­rze po re­ali­za­cji po­przed­niego pro­jektu, w ra­mach któ­rego wy­bu­do­wa­li­śmy 35 studni.

Print Friendly