Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Ze­bra­li­śmy środki na re­mont i bu­dowę szkół w Re­pu­blice Środ­ko­wej Afryki. Do Mba­ibere prze­ka­za­li­śmy 57 500,00 zł.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Dzieci w Re­pu­blice Środ­ko­wej Afryki. Ma­rzą o zwy­kłej co­dzien­no­ści, bez wojny i prześladowań.

Wojna nisz­czyła Re­pu­blikę Środ­ko­wej Afryki przez ostat­nie kilka lat. Bru­talna i okrutna, na­wet jak na wa­runki afry­kań­skie. Nie ode­szła ot tak. Zo­sta­wiła zruj­no­wany kraj, w któ­rym pro­dukt kra­jowy spadł nie­mal dwu­krot­nie w ciągu paru lat. Przede wszyst­kim jed­nak zo­sta­wiła oka­le­czo­nych prze­mocą lu­dzi, żyją­cych w stra­chu przed prze­śla­do­wa­niami i mor­dami, które wciąż się zdarzają.

Setki ty­sięcy uchodź­ców, trudne do osza­co­wa­nia dzie­siątki ty­sięcy za­bi­tych. Głód, pu­ste pola. Dzieci ty­sią­cami zmu­szane do za­bi­ja­nia. Za­mknięte szpi­tale i ośrodki zdro­wia, po­dob­nie jak więk­szość szkół. Te rany będą się le­czyć długo.

Gim­na­zjum wy­darte rebeliantom

Pol­scy ka­pu­cyni pra­cu­jący w wio­sce Mba­ibere mają po­mysł, jak pró­bo­wać przy­wra­cać nor­mal­ność. Mi­sjo­na­rze po­ma­gają lud­no­ści w re­gio­nie w bu­do­wie szkół, studni, ka­plic i ośrod­ków zdro­wia. Bu­dy­nek gim­na­zjum, w któ­rym uczą 600 dzieci, wy­darli z rąk re­be­lian­tom i w wa­run­kach wo­jen­nych w ciągu jed­nego dnia zor­ga­ni­zo­wali w nim szkołę. Choć mieli pro­po­zy­cję ewa­ku­acji, od­mó­wili, po­sta­na­wia­jąc po­zo­stać ze swo­imi pod­opiecz­nymi. Tłu­ma­czyli, że „gło­sić Ewan­ge­lię to być z ludźmi”. Te­raz, gdy kon­flikt się wy­ga­sza, chcą wy­re­mon­to­wać pod­sta­wówkę w Mba­ibere, słu­żącą trzy­stu dzie­cia­kom oraz zbu­do­wać bu­dy­nek dla zerówki.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Ze­rówka w Mba­ibere mie­ści się w wia­cie po­kry­tej strze­chą. Po każ­dej fali desz­czów w po­rze mo­krej wiata na­daje się do re­montu, a dzieci uczą się sie­dząc pod drze­wem lub prze­ry­wają naukę.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Bez moż­li­wo­ści kształ­ce­nia się dzieci w Re­pu­blice Środ­ko­wej Afryki czeka ciężka fi­zyczna praca. We­dług UNICEF, w tym kraju 63,5% dzieci w wieku od 5 do 14 lat jest zmu­sza­nych do pracy.

Szkoła czy wo­rek orzesz­ków ziemnych?

Zda­niem ka­pu­cy­nów, edu­ka­cja jest jed­nym z lep­szych po­my­słów na uzdro­wie­nie kraju, w któ­rym nie­mal po­łowa lu­dzi jest anal­fa­be­tami. Bra­cia opo­wia­dają o funk­cji se­kre­ta­rza gmin­nego – oso­bie w wio­sce, do któ­rej nie­pi­śmienni przy­cho­dzą z prośbą o na­pi­sa­nie bądź prze­czy­ta­nie listu.

Do­ro­śli bez wy­kształ­ce­nia nie do końca ro­zu­mieją po­trzebę po­sła­nia dziecka do szkoły, która prze­cież kosz­tuje. Za rok na­uki można ku­pić kil­ku­dzie­się­cio­ki­lowy wo­rek orzesz­ków ziem­nych. Dla lu­dzi na co dzień wal­czą­cych o zdo­by­cie po­ży­wie­nia jest to wy­da­tek ogromny. Dla­tego le­d­wie 40 proc. dzieci koń­czy pod­sta­wówkę. Reszta idzie w pole, wy­ko­nu­jąc te same cięż­kie prace, co dorośli.

Ka­to­licka, czyli lepsza

Pro­ble­mem jest też ja­kość pań­stwo­wych szkół – czę­sto za­ję­cia się nie od­by­wają, a słabo lub w ogóle nie­opła­cani na­uczy­ciele od­wo­łują za­ję­cia a nie­rzadko wy­ko­rzy­stują uczniów do pracy na po­lach. Ca­łymi ty­go­dniami szkolne za­ję­cia za­czy­nają i koń­czą się na po­ran­nym apelu.

Ina­czej wy­gląda na­uka w szkole pro­wa­dzo­nej przy mi­sjo­na­rzy. Ka­pu­cyni przy każ­dej mi­sji pro­wa­dzą szkoły, w któ­rych za­ję­cia są na do­brym po­zio­mie. Wszy­scy chcą się tam do­stać. Dzięki ze­bra­nym przez na­szą fun­da­cję środ­kom będą mo­gli wy­re­mon­to­wać pod­sta­wówkę w Mba­ibere, słu­żącą trzy­stu dzie­cia­kom oraz zbu­do­wać bu­dy­nek dla zerówki.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Print Friendly