Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Prze­ka­za­li­śmy 6 456,00 zł na re­ali­za­cję pro­jektu świe­tlicy śro­do­wi­sko­wej dzia­ła­ją­cej przy Cen­tre d’Accueil św. Jó­zefa oraz Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­wego św. Ki­zito w Bo­uar. Z po­mocy sko­rzy­stało łącznie około 100 pod­opiecz­nych. Otrzy­mane pie­nią­dze umoż­li­wiły za­kup ksią­żek do na­uki czy­ta­nia i pi­sa­nia dla naj­młod­szych, ma­te­ma­tyki, geo­gra­fii, an­giel­skiego dla star­szych uczniów, a także gier i po­mocy edu­ka­cyj­nych, dy­dak­tycz­nych, jak rów­nież po­mocy i ma­te­ria­łów do na­uki kra­wiec­twa. Po­ziom szkol­nic­twa w kraju jest bar­dzo ni­ski, dla­tego od stycz­nia 2016 roku roz­po­częto pro­wa­dze­nie ko­re­pe­ty­cji oraz za­jęć wy­rów­naw­czych dla dzieci i mło­dzieży. Gry i po­moce dy­dak­tyczne, które za­ku­piono mają na celu po­moc w uzu­peł­nie­niu wie­dzy, któ­rej dzieci nie otrzy­mują w szko­łach pań­stwo­wych. Bar­dzo wielką trud­ność spra­wia im ma­te­ma­tyka, nie po­tra­fią do­da­wać, odej­mo­wać, nie mó­wiąc już o mno­że­niu czy dzie­le­niu. Wielu pod­opiecz­nych, koń­czą­cych pod­sta­wówkę ma trud­no­ści w pi­sa­niu i czy­ta­niu, po­słu­gi­wa­niu się ję­zy­kiem fran­cu­skim. Dzia­ła­nia świe­tlicy mają na celu za­chętę i po­moc w zdo­by­wa­niu wie­dzy, która ma im po­móc w przy­szło­ści w zdo­by­ciu za­wodu, pracy, a co za tym idzie utrzy­ma­nia wła­snej ro­dziny. Ko­re­pe­ty­cje od­by­wają się trzy razy w ty­go­dniu, w po­zo­stałe dni dzieci uczest­ni­czą w róż­nych za­ję­ciach w świe­tlicy. Otrzy­mane pie­nią­dze umoż­li­wiły także za­kup po­trzeb­nych ma­te­ria­łów dla uczest­ni­czek Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­wego, który ukoń­czyło w roku szkol­nym 2015–16 około 40 osób (nie­które po uro­dze­niu dziecka mu­siały prze­rwać na­ukę, ale wrócą w przy­szłym roku). Po­łowa z nich to dziew­czyny, które ni­gdy nie cho­dziły do szkoły, mimo że mają 14–26 lat. Wśród nich także są młode mamy, uchodźcy. Zdo­by­cie za­wodu kra­wiec­kiego, umie­jęt­no­ści pi­sa­nia i czy­ta­nia po­może im bar­dzo w utrzy­ma­niu wła­snej ro­dziny, a także w zna­le­zie­niu pracy. Cer­ty­fi­kat, jaki otrzy­mują na za­koń­cze­nie kursu bar­dzo czę­sto wy­star­cza or­ga­ni­za­cjom, które szu­kają pracowników.

Dzieci ob­jęte po­mocą to dzieci, które naj­bar­dziej ucier­piały w wy­niku nie­daw­nego kon­fliktu zbroj­nego w Re­pu­blice. Więk­szość z nich do­świad­czyła śmierci któ­re­goś z człon­ków ro­dziny, utraty mie­nia, de­struk­cji do­mostw. Dzieci te ze względu na nie­wy­dol­ność wy­cho­waw­czą ro­dzin, spo­wo­do­waną wojną i ubó­stwem, roz­po­częły na­ukę z dość du­żym opóź­nie­niem, bez pod­sta­wo­wej wie­dzy. Czę­sto spo­tyka się pro­blem anal­fa­be­ty­zmu. W świe­tlicy więc pro­wa­dzone są za­ję­cia wy­rów­nu­jące po­ziom edu­ka­cyjny dzieci. Oprócz tego pro­wa­dzone jest do­kar­mia­nie dzieci. Dzie­ciom bra­kuje wi­ta­min, do­stają naj­czę­ściej tylko je­den po­si­łek dzien­nie i to nie­wy­star­cza­jący. Zmniej­sza to od­por­ność mło­dych or­ga­ni­zmów, więc pa­no­szą się cho­roby. Dzieci ob­jęte po­mocą cen­trum są róż­nych wy­znań – sporą część uczen­nic kursu za­wo­do­wego kra­wiec­twa sta­no­wią mu­zuł­mań­skie ucie­ki­nierki. Jest to spo­wo­do­wane ciężką sy­tu­acją po­li­tyczną i cha­osem w regionie.

Dzieci dzięki pracy cen­trum mają szanse od­zy­skać po­czu­cie wła­snej war­to­ści, wy­zbyć się świa­do­mo­ści od­mien­no­ści, spo­wo­do­wa­nej sy­tu­acją ma­te­rialną rodziny.

Spis za­ku­pio­nych materiałów:

  1. Cza­so­pi­sma i po­moce krawieckie
  2. Książki na na­uki fran­cu­skiego i an­giel­skiego ( szkoła podstawowa)
  3. Książki do na­uki hi­sto­rii, geo­gra­fii, wie­dzy ogól­nej o świecie
  4. Pod­ręcz­niki na na­uki pi­sa­nia i czytania
  5. Gry i po­moce edu­ka­cyjne, dy­dak­tyczne (na­uka li­cze­nia, po­zna­wa­nie li­ter, roz­po­zna­wa­nie kształ­tów, po­zna­wa­nie kolorów….)
  6. Ko­lo­ro­wanki
  7. Książki do czytania
  8. Słow­niki dla dzieci 8–11 lat

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)