Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)

Prze­ka­za­li­śmy 32 057,35 zł dla Cen­trum Zdro­wia w Ru­sha­kach w Rwan­dzie, pro­wa­dzo­nego przez sio­stry Świę­tej Ro­dziny. Ob­słu­guje ono po­nad 21 ty­sięcy po­pu­la­cji lud­no­ści, za­miesz­ku­ją­cej oko­liczne wzgó­rza. W cen­trum działa po­ro­dówka, la­bo­ra­to­rium oraz ośro­dek ma­łej chi­rur­gii. Po­siada ono 50 łóżek. Wy­ko­nuje kon­sul­ta­cje, szcze­pie­nia, za­biegi me­dyczne dla cho­rych na AIDS, re­ha­bi­li­ta­cję dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Cen­trum pro­wa­dzi do­ży­wia­nie dzieci nie­do­ży­wio­nych oraz za­biegi w ra­mach dzien­nego po­bytu dla niepełnosprawnych.

Naj­bliż­szy szpi­tal znaj­duje się w od­le­gło­ści 50 km od cen­trum. Tam prze­wo­żeni są cho­rzy na ope­ra­cje, po­rody z po­wi­kła­niami oraz spe­cja­li­styczne ba­da­nia. Do prze­wozu cho­rych od kilku lat służy am­bu­lans, który jest za­strze­żony do trans­portu cho­rych do szpi­tala. W cen­trum bra­ko­wało środka trans­portu do po­zo­sta­łych ce­lów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią ośrodka: prze­wozu per­so­nelu na ak­cje szcze­pień w te­re­nie, na wi­zyty do­mowe w wio­skach, prze­wozu per­so­nelu i ma­te­ria­łów do kon­sul­to­wa­nia cho­rych w punk­tach me­dycz­nych. Bra­ko­wało moż­li­wo­ści trans­portu ma­te­ria­łów, słu­żą­cych do utrzy­ma­nia cen­trum, za­ku­pio­nych le­ków i żyw­no­ści dla od­działu do­ży­wia­nia. Dzięki wspar­ciu Dar­czyń­ców na­szej Fun­da­cji oraz po­mocy MIVA Pol­ska i MIVA Au­stria za­ku­piono sa­mo­chód To­yota Hi­lux Do­uble Ca­bin, który za­bez­pie­czy po­wyż­sze po­trzeby transportowe.

Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)
Wła­śnie ta­kim sa­mo­cho­dem bę­dzie dys­po­no­wać Cen­trum Zdro­wia w Ru­sha­kach.
Foto: BxHxTxCx/commons.wikimedia.org

Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)

Print Friendly