Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 22 811,20 zł na od­no­wie­nie i re­pa­ra­cję bu­dynku szkoły w An­ka­zo­abo na Ma­da­ga­ska­rze. To miej­sco­wość w południowo-wschodniej czę­ści wy­spy. Miesz­kają tam lu­dzie z róż­nych grup et­nicz­nych, zaj­mują się rol­nic­twem i ho­dowla by­dła. Wa­runki życiowe są trudne. Małe opady spra­wiają, że bra­kuje wody. Zgro­ma­dze­nie sióstr orio­ni­stek w An­ka­zo­abo pra­cuje od roku 2008, pro­wa­dząc edu­ka­cję i dusz­pa­ster­stwo. Sio­stry pro­wa­dzą cen­tralną szkołę ka­to­licką Col­lege Christ Roi, która ist­nieje od 50 lat. W 29 kla­sach co roku uczy się około ty­siąca dzieci – na po­zio­mie pod­sta­wówki i gimnazjum.

Bu­dy­nek, w któ­rym uczy się 240 dzieci, był w złym sta­nie i za­gra­żał bez­pie­czeń­stwu dzieci i na­uczy­cieli. Re­mont po­zwoli na stwo­rze­nie skrom­nego ale god­nego miej­sca do na­uki. Bu­dy­nek ma 20 lat i jest zbu­do­wany z ziemi – jego ściany gro­ziły za­wa­le­niem i wy­ma­gały re­pe­ra­cji. Re­mont ob­jął też m.in. na­prawę drzwi i okien (umo­co­wa­nych były na przy­sło­wio­wym gwoź­dziu) oraz ma­lo­wa­nie. Obec­nie w szkole pra­cuje 34 na­uczy­cieli. Szkoła nie ma moż­li­wo­ści, by za­trud­nić wię­cej na­uczy­cieli ani nie miała środ­ków, by wła­snymi środ­kami wy­re­mon­to­wać bu­dy­nek. Sy­tu­acja w szkol­nic­twie w re­gio­nie jest na­prawdę trudna. Szkołę dla pra­wie dwóch ty­sięcy dzieci bu­do­wali ich ro­dzice. Pra­wie bez ce­mentu i me­ta­lo­wych zbro­jeń – nie było dróg, któ­rymi można by do­wieźć ma­te­riały na te­ren bu­dowy. Zresztą taki bu­du­lec to był nie­do­stępny luk­sus. Po 20 la­tach, a kon­kret­niej mó­wiąc: po 20 po­rach desz­czo­wych, strach było wcho­dzić do bu­dynku szkoły. Dziś szkoła jest po grun­tow­nym re­mon­cie i długo po­służy dzie­cia­kom z An­ka­zo­abo, na Madagaskarze.

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Remont szkoły w Ankazoabo (Madagaskar)

Print Friendly