Budowa szkoły w Yamfo (Ghana)

Dzięki ofiar­no­ści na­szych Dar­czyń­ców prze­ka­za­li­śmy sio­strom na­za­re­tan­kom pra­cu­ją­cym w wio­sce Yamfo w Gha­nie 19 800 zł na za­kup me­bli do bu­do­wa­nej przez nie szkoły. Wszyst­kim za­an­ga­żo­wa­nym w ten pro­jekt ser­decz­nie dziękujemy!

Yamfo to jedna z ty­po­wych wio­sek Ghany. Tam­tej­sza lud­ność cierpi biedę, utrzy­mu­jąc się z rol­nic­twa. Trudną sy­tu­ację po­głę­bia sza­le­jąca in­fla­cja. Sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Naj­święt­szej Ro­dziny z Na­za­retu pra­cują w tym re­gio­nie od dwóch lat, zaś w tym cza­sie miał miej­sce wzrost cen pra­wie o 80%! Sio­stry wielką wagę w swo­jej pracy przy­kła­dają do edu­ka­cji mło­dzieży, wie­dząc, że dać jej wy­kształ­ce­nie to dać lep­szą przyszłość.

Szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Szkoła w Yamfo (Ghana)

Szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Szkoła w Yamfo (Ghana)

Cho­ciaż prawo w Gha­nie zo­bo­wią­zuje wszyst­kich ro­dzi­ców do wy­sy­ła­nia dzieci do szkoły, wciąż spora liczba nie jest ob­jęta edu­ka­cją. Je­żeli ro­dziny są wy­jąt­kowo ubo­gie, dzieci są wy­sy­łane do pracy do krew­nych lub wręcz na­wet cał­kiem ob­cych lu­dzi. Ko­lejny pro­blem zwią­zany z edu­ka­cja to szkoły pań­stwowe, gdzie edu­ka­cja jest na bar­dzo ni­skim po­zio­mie, gdzie bra­kuje dys­cy­pliny wśród… na­uczy­cieli. Trudno ich zmo­bi­li­zo­wać, by rze­tel­nie wy­ko­ny­wali swą pracę. Na­to­miast dys­cy­plina uczniów utrzy­my­wana jest za po­mocą kija. Dzieci są bar­dzo czę­sto bite i za­stra­szane. Mimo że w Gha­nie ję­zy­kiem ofi­cjal­nym jest an­giel­ski, to więk­szość ro­dzi­ców nie umie czy­tać ani pi­sać i mówi tylko w lo­kal­nym ję­zyku Twi. Tym sa­mym nie mogą być wspar­ciem dla dzieci w ich edukacji.

Szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Szkoła w Yamfo (Ghana)

Szkoła w Yamfo jest jesz­cze w bu­do­wie, jej otwar­cie pla­no­wane jest na wrze­sień 2015 roku. Sio­stry roz­po­częły jed­nak na­bór do szkoły. Za­in­te­re­so­wa­nie szkołą jest duże. Wszy­scy li­czą na wy­soki po­ziom edu­ka­cji i dys­cy­pliny. Wy­zwa­niem bę­dzie przy­go­to­wa­nie ka­dry na­uczy­ciel­skiej — lu­dzi do­brze przy­go­to­wa­nych i so­lid­nie wy­ko­nu­ją­cych pracę. Dla miesz­kań­ców Yamfo li­czy się to, że dzieci nie będą mu­siały do­jeż­dżać do szkoły, a to ozna­cza oszczęd­ność pie­nię­dzy ro­dzi­ców i bez­pie­czeń­stwo najmłodszych.

Szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Szkoła w Yamfo (Ghana)

Print Friendly