Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Wspar­li­śmy bu­dowę kuchni dla cho­rych w ośrodku zdro­wia w Rwandzie

W Ru­shaki, w Pro­win­cji Pół­noc­nej w Rwan­dzie, Sio­stry Świę­tej Ro­dziny pro­wa­dzą ośro­dek zdro­wia, pra­cu­jący na rzecz po­nad 20 ty­sięcy osób miesz­ka­ją­cych w 42 wio­skach. To ogromny ob­szar i ogromna praca. Lud­ność miesz­ka­jąca na tam­tej­szych gór­skich te­re­nach, bli­sko gra­nicy z Ugandą, jest bar­dzo biedna. Miesz­kańcy trud­nią się głów­nie rol­nic­twem, upra­wia­jąc na gór­skich ta­ra­sach ziem­niaki, sorgo i fa­solę. Mimo cięż­kiej pracy czę­sto na przed­nówku cier­pią głód. Tak skrajna bieda spra­wia, że ro­dziny cho­rych mają spore trud­no­ści w za­opa­try­wa­niu swych bli­skich prze­by­wa­ją­cych w ośrodku w żyw­ność. Za­ple­cze ku­chenne ośrodka zdro­wia było już w za­gra­ża­ją­cym bez­pie­czeń­stwu sta­nie. Przy­czy­niła się do tego rów­nież wojna z 1994 roku. W ta­kiej sy­tu­acji sio­stry po­sta­no­wiły wy­bu­do­wać nową kuch­nię dla cho­rych – od­dzielny bu­dy­nek, z wy­pa­la­nej ce­gły, po­kryty bla­chą. Trud­ność w re­ali­za­cji tego pro­jektu po­lega na ko­niecz­no­ści bu­do­wie so­lid­nych fun­da­men­tów, jako że ośro­dek zdro­wia stoi na wzgó­rzu a tam­tej­sze pory desz­czowe są po­waż­nym za­gro­że­niem dla słab­szych kon­struk­cji. Kosz­to­rys bu­dowy sza­co­wany jest na 7850 euro. Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki, dzięki swoim Dar­czyń­com, prze­ka­zała ca­łość po­trzeb­nej kwoty.

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Ośro­dek zdro­wia w Ru­shaki (Rwanda)

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Ośro­dek zdro­wia w Ru­shaki (Rwanda)

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Stara, za­gra­ża­jącą po­ża­rem, kuch­nia dla cho­rych w ośrodku zdro­wia w Ru­shaki (Rwanda)