Budowa 35 studni w Mampikony (Madagaskar)

W Mam­pi­kony, naj­bied­niej­szym re­jo­nie Ma­da­ga­skaru, wy­bu­do­wa­li­śmy 35 studni. Na zdję­ciach pierw­sza z nich.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Przed re­ali­za­cją tego pro­jektu źró­dłem wody do pi­cia był tam czę­sto zbior­nik ze sto­jącą, mętną cie­czą, w któ­rej roz­kła­dały się śmieci. Zbior­nik, w któ­rym wła­śnie po­łowa wsi wy­prała swoje ubra­nia i z któ­rego ko­rzy­stają także zwierzęta.

Trzeba być go­to­wym na śmierć

Brudna woda jest źró­dłem cho­lery, ame­bozy i wielu in­nych groź­nych cho­rób. W Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze pra­wie 100 proc. po­pu­la­cji ma pa­so­żyty. Przez pa­so­żyty umie­rały zwłasz­cza dzieci, jako naj­mniej od­porne i naj­słab­sze. Żyjąc w Mam­pi­kony trzeba było być go­to­wym na śmierć. Nie było do­stępu do czy­stej wody, nie było le­ków, opieki me­dycz­nej, po­wszechne nie­do­ży­wie­nie zbie­rało straszne żniwo. Dziś ktoś żyje, ju­tro już go nie ma.

50 ty­sięcy lu­dzi otrzy­mało naszą pomoc

Da­li­śmy miesz­kań­com re­jonu Mam­pi­kony wodę. Czy­stą, bez pa­so­ży­tów. Wy­ko­paliśmy 5 no­wo­cze­snych stud­ni głę­bi­nowych oraz 30 studni tra­dy­cyj­nych. Dzięki ich bu­do­wie 50 ty­sięcy lu­dzi zy­skało bez­płatny do­stęp do czy­stej wody. Oca­liło to życie setkom osób.

W Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze pra­cują mi­sjo­na­rze ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­tego, o. Da­riusz Ma­rut i o. Mi­chał Apie­cio­nek. Od pod­szewki znają oni lo­kalne po­trzeby. Wie­dzą, gdzie i ilu lu­dzi po­trze­buje czy­stej wody, gdzie na­leżało ko­pać stud­nie. Po­ro­zu­mieli się z miej­sco­wymi do­staw­cami ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych, zor­ga­ni­zo­wali ekipę ro­bot­ni­ków. Bra­kowało im tylko pieniędzy.

Koszt wy­bu­do­wa­nia jed­nej studni głę­bi­no­wej to ok. 14 700 zł, a studni ko­pa­nej ok. 6 200 zł.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki ze­brała i prze­ka­zała na Ma­da­ga­skar 278 947,50 zł, gdzie na­tych­miast przy­stą­piono do bu­dowy 35 studni.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Fra­nçois (6 lat) i jego sio­stra Ma­rie (7 mie­sięcy) piją wodę ze ścieku w Mam­pi­kony. Ta­kie sy­tu­acje miały miej­sce za­nim nie po­wstały studnie.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Stare stud­nie w Mam­pi­kony (Ma­da­ga­skar). Stud­nia w An­di­lambe dla 550 dzieci przed wy­bu­do­wa­niem no­wo­cze­snych studni ze świeżą wodą.

Przed wy­bu­do­wa­niem studni w Mam­pi­kony pitną wodę po­bie­rano w ta­kich ujęć:

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Soarifine

So­ari­fine z Mam­pi­kony. Mi­sjo­na­rze po­mo­gli jej pójść do szkoły. Była pierw­sza w kla­sie. Zbie­rała dzieci z naj­bied­niej­szych sza­ła­sów i przy­pro­wa­dzała je do szkoły. Dzięki niej przy­naj­mniej dzie­się­cioro dzieci dziś może się uczyć. Od­naj­dy­wała też za­nie­dba­nych cho­rych ró­wie­śni­ków, cza­sem w ago­nal­nych sta­nach ma­la­rii. W ze­szłym roku zmarła, ma­jąc 14 lat. Jej or­ga­nizm nie wy­trzy­mał walki z pa­so­ży­tami, któ­rymi za­ra­ziła się, pi­jąc brudną wodę.

Print Friendly