Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)

Na­sza Fun­da­cja prze­ka­zała 3000 euro na za­kup od­czyn­ni­ków do ba­dań CD4 oraz le­ków i żyw­no­ści dla cho­rych na AIDS w Ka­to­lic­kim Ośrodku Zdro­wia w Es­sengu w Ka­me­ru­nie. Ośro­dek pro­wa­dzi Zgro­ma­dze­nie Sióstr od Anio­łów. Ma ak­tu­al­nie pod opieką 181 cho­rych. Do ośrodka przy­sy­łane są osoby także ze szpi­tala re­jo­no­wego w Abong z wio­sek od­da­lo­nych na­wet o 45 km. Cho­rzy oprócz le­ków an­ty­re­tro­wi­ru­so­wych otrzy­mują w ośrodku po­moc w le­cze­niu ma­la­rii i in­nych cho­rób jak za­pa­le­nie dróg od­de­cho­wych, ro­ba­czyce i cho­roby skóry. Stąd oprócz od­czyn­ni­ków do spe­cja­li­stycz­nych ba­dań w kie­runku HIV/AIDS (ko­mórki CD4, zwane też lim­fo­cy­tami T to białe krwinki, które kie­rują re­ak­cjami sys­temu im­mu­no­lo­gicz­nego na in­fek­cje. Okre­śla­nie liczby ko­mó­rek w ba­da­niu CD4 jest nie­zbędne przy le­cze­niu an­ty­re­tro­wi­ru­so­wym) po­trzebne są m.in. kro­plówki do po­da­wa­nia chi­nina na ma­la­rię i an­ty­bio­tyki. W re­jo­nie nie­zbędne jest także u cho­rych su­ple­men­to­wa­nie żelaza oraz wi­ta­min. Cza­sami cho­rzy przy­by­wają do ośrodka w sta­nie skraj­nego osła­bie­nia i po­trze­bują do­ży­wia­nia, bo­ga­tego w białko i wi­ta­miny. Sio­stry od Anio­łów wspo­mi­nają jedną z ostat­nich pa­cjen­tek, która w chwili przy­ję­cia od ośrodka wa­żyła 28 kg. Po dwóch ty­go­dniach opieki chora za­częła wsta­wać z łózka i była w wsta­nie wyjść na ze­wnątrz ośrodka. Za­wsze naj­trud­niej­szy jest pierw­szy okres le­cze­nia — a cho­rzy czę­sto nie mają środ­ków na za­kup żyw­no­ści, nie mó­wiąc o le­kach czy ba­da­niach. O skali pan­de­mii HIV/AIDS w re­jo­nie świad­czą za­trwa­ża­jące sta­tystki – w ostat­nim okre­sie w ośrodku prze­pro­wa­dzono 413 te­stów. Wy­nik po­zy­tywny miało 43 pa­cjen­tów w tym nie­stety, dwójka dzieci.

Po­moc Fun­da­cji umoż­li­wia dal­sze funk­cjo­no­wa­nie i opiekę nad cho­rymi w ośrodku w Essengu.

Na zdję­ciach dwie ko­biety chore na AIDS, pa­cjentki ośrodka w Es­sengu. Chore, oprócz opieki me­dycz­nej, mają także moż­li­wość otrzy­ma­nia mleka dla nie­mow­ląt, jako że kar­mie­nie pier­sią grozi prze­nie­sie­niem za­ka­że­nia z matki na dziecko.

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Essengu (Kamerun)