Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Re­gion Atoku na wscho­dzie Ka­me­runu jest uzna­wany za za­co­fany na­wet jak na Afrykę. Brak tam elek­trycz­no­ści, a na­wet nie wszyst­kie wsie mają do­stęp do wody ze studni. Lu­dzie miesz­kają w do­mach zbu­do­wa­nych z gliny. Za­le­d­wie 10 pro­cent lud­no­ści żyje w do­mach z ce­gły (nie­wy­pa­la­nej) lub pu­sta­ków ce­men­to­wych. Je­dy­nie wielka plan­ta­cja kawy daje czę­ści miej­sco­wej lud­no­ści za­trud­nie­nie. Reszta miesz­kań­ców Atoku żyje z uprawy ziemi i ho­dowli. Zie­mię upra­wiają na wy­kar­czo­wa­nych w le­sie po­lach. Ro­sną tam ba­nany, ku­ku­ry­dza, słod­kie ziem­niaki, ma­niok, orzeszki ziemne, groch, nie­które wa­rzywa i owoce. Nie­wielka część ro­dzin upra­wia także kawę i kakao.

Atok to gmina po­ło­żoną wzdłuż drogi na­ro­do­wej łączą­cej Ka­me­run z Afryką Cen­tralną. Na te­re­nie pa­ra­fii, pro­wa­dzo­nej przez księży ma­ria­nów, mieszka około 15 ty­sięcy osób. Do pa­ra­fii, roz­cią­ga­ją­cej się na 60 km, na­leży 25 wio­sek. Na te­re­nie pa­ra­fii funk­cjo­nuje 14 szkół pod­sta­wo­wych, 6 przed­szkoli i trzy szkoły średnie.

Po­moc dla ludności

Ma­ria­nie jako mi­sjo­na­rze od 1999 roku za­an­ga­żo­wani są w pracę dusz­pa­ster­ską, ale także pra­gną po­móc miej­sco­wej lud­no­ści god­niej żyć. Chcą zwięk­szyć szanse miesz­kań­ców na wyj­ście z biedy przez różne skromne, ale efek­tywne pro­jekty roz­wo­jowe (trzy stud­nie dla lud­no­ści, pola uprawne i pal­miar­nia, tłocz­nia oleju). Naj­now­szym pro­jek­tem księży ma­ria­nów w Atoku jest bu­dowa sta­wów ryb­nych na ba­gni­stym te­re­nie, przy­le­głym do mi­sji. Pro­jekt ten przy­nie­sie bez­po­śred­nią po­moc dla pod­opiecz­nych mi­sji i lud­no­ści miej­sco­wej, a także może być in­spi­ra­cją dla wielu ro­dzin, które także u sie­bie mogą two­rzyć małe stawy, za­ry­bia­jąc je dla po­trzeb ro­dziny. Księża chcą na tym przy­kła­dzie po­ka­zać, że na­wet z ma­łych pro­jek­tów można wy­ży­wić rodzinę.

Koszt bu­dowy sta­wów to 7 350 euro. Do pro­duk­cji ca­ło­ści ryb i na­rybku trzeba wy­bu­do­wać dwa stawy o po­wierzchni 250 m2 oraz trzy małe stawy o po­wierzchni 50 m2. Czas prac pro­jektu to 4 mie­siące, przy czym główne prace przy wy­ko­pie sta­wów mu­szą być wy­ko­ny­wane w po­rze tzw. wiel­kiej su­szy, czyli mię­dzy grud­niem tego roku a mar­cem 2016 roku.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki ze­brała fun­du­sze i wsparła ten pro­jekt kwotą 20 000 zł.

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Miesz­kańcy Atoku.

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Mali pod­opieczni misji.

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun)

Miej­sce wy­brane pod stawy rybne.