Mleko dla dzieci ma­tek za­ra­żo­nych wi­ru­sem HIV (Kamerun

Anioły otrzy­mały pomoc

Wspar­li­śmy pro­jekt za­kupu mleka dla nie­mow­ląt ro­dzi­ców cho­rych na HIV/AIDS w Kamerunie.

Sio­stry od Anio­łów (bez­ha­bi­towe zgro­ma­dze­nie za­ło­żone w Wil­nie o ko­niec XIX w.) pro­wa­dzą w Es­sengu w Ka­me­ru­nie Ka­to­licki Ośro­dek Zdro­wia. Jest to pi­lo­ta­żowy ośro­dek słu­żący opiece me­dycz­nej i so­cjal­nej osób cho­rych na AIDS oraz za­po­bie­ga­niu za­ka­że­niu tą cho­robą u no­wo­rod­ków (dziecko może za­ra­zić się wi­ru­sem HIV od cho­rej matki w cza­sie ciąży oraz po­przez kar­mie­nie piersią).

W ośrodku sióstr rocz­nie przy­cho­dzi na świat około 140 dzieci. Sporą część z nich (około 20) ro­dzą matki se­ro­po­zy­tywne. Matki z wi­ru­sem HIV w 14. ty­go­dniu ciąży roz­po­czy­nają le­cze­nie za­po­bie­gaw­cze po­przez te­ra­pię an­ty­re­tro­wi­ru­sową. Po po­ro­dzie dzieci mu­szą otrzy­my­wać spe­cjalny sy­rop – ne­ve­ra­pine. Do­dat­kową ochroną przed za­ka­że­niem dzieci jest kar­mie­nie ich mle­kiem w proszku – nie zaś mle­kiem cho­rych ma­tek. Jedno opa­ko­wa­nie mleka (wy­star­cza­jące na dwa ty­go­dnie) w Ka­me­ru­nie kosz­tuje 3,5 euro. To koszt prze­kra­cza­jący moż­li­wo­ści ogrom­nej więk­szo­ści afry­kań­skich ma­tek. Sio­stry pro­wa­dzące ośro­dek zwró­ciły się do na­szej Fun­da­cji z prośbą o do­fi­nan­so­wa­nie za­kupy za­pasu mleka w proszku na cały rok – dla 20 dzieci. Po­trze­bo­wały na ten cel kwoty 7280 euro, którą udało nam się ze­brać i prze­ka­zać do Kamerunu.

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Sio­stry wy­ko­nują test na HIV każ­dej ko­bie­cie zgła­sza­ją­cej się do ośrodka. Gdy ko­bieta jest se­ro­po­zy­tywna, wdra­żane jest od­po­wied­nie po­stę­po­wa­nie ma­jące uchro­nić dziecko przed za­ka­że­niem. Po 15 mie­sią­cach od na­ro­dzin dzieci cho­rych ma­tek są ba­dane pod ką­tem wi­rusa HIV. Sio­stra Ewa Ma­ło­lep­sza, Po­lka pra­cu­jąca w Ka­me­ru­nie, jest od­po­wie­dzialna za kon­takty z tymi mat­kami. Mówi, że gdy po pół­tora roku od po­rodu dziecko oka­zuje się być zdrowe, matki do­słow­nie tań­czą z ra­do­ści. Nie­stety, nie wszyst­kie ośrodki w re­gio­nie mają po­dobne pro­ce­dury do­ty­czące ba­dań ko­biet w ciąży. W wielu z nich nie po­dej­muje się le­cze­nia za­po­bie­gaw­czego i chore matki, kar­miąc pier­sią dzieci, prze­no­szą na nie wi­rusa. Stąd w ośrodku w Es­sengu – wśród 181 osób bę­dą­cych pod opieką me­dyczną – są nie­stety, rów­nież małe dzieci. Wtedy po­zo­staje tylko le­cze­nie an­ty­re­tro­wi­ru­sowe i dożywianie.

Sfi­nan­so­wa­nie mleka w proszku dla wciąż jesz­cze zdro­wych dzieci cho­rych ma­tek jest sku­teczną po­mocą. Je­dy­nym wyj­ściem, ja­kie po­zo­stało w tak dra­ma­tycz­nych sytuacjach.

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV (Kamerun)

Print Friendly