Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Kon­ty­nu­ując współ­pracę z sio­strami ze Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­nego Słu­żeb­nic Du­cha Świę­tego pra­cu­ją­cymi w Togo, wspar­li­śmy ko­lejny pro­jekt za­pro­po­no­wany przez sio­stry. Prze­ka­za­li­śmy kwotę po­nad 3500 zł na za­kup od­czyn­ni­ków do trzech la­bo­ra­to­riów: w He­lo­cie, Bas­sar i Bombuaka.

La­bo­ra­to­ria w roku 2014 otrzy­mały od spon­sora pro­fe­sjo­nalne wy­po­sa­że­nie, m.in. apa­ra­turę do kom­plek­so­wej ana­lizy krwi. Nie­stety, la­bo­ra­to­ria ob­słu­gują tak znaczną liczbę lud­no­ści (w He­lo­cie: 14 200 osób, w Bas­sar – 6640, Bom­bu­aka – 15 000), że szybko za­bra­kło za­pew­nio­nych przez spon­so­rów od­czyn­ni­ków do wy­ko­ny­wa­nia analiz.

Ba­da­nia wy­ko­ny­wany w tych la­bo­ra­to­riach są nie­zwy­kle istotne dla po­prawy opieki me­dycz­nej w re­gio­nie. W Togo nie ma wy­star­cza­ją­cych liczby ta­kich pla­có­wek – w pań­stwo­wych ośrod­kach zdro­wia wy­ko­nuje się prak­tycz­nie je­dy­nie pod­sta­wowe ba­da­nia: he­ma­to­lo­gię oraz w kie­runku pa­so­ży­tów. Taka sy­tu­acja spra­wia, że cho­rym apli­kuje się ogólne an­ty­bio­tyki na stan za­palny or­ga­ni­zmu, bez do­kład­niej­szej ana­lizy, na co do­kład­nie cierpi pa­cjent. To bar­dzo nie­ko­rzystna sy­tu­acja dla pa­cjen­tów, na­ra­żo­nych przez to na nie­po­trzebne skutki uboczne oraz do­dat­kowe koszty.

Ośrodki pro­wa­dzone w Togo przez sio­stry otwarte są dla wszyst­kich i służą po­mocą me­dyczną na wielu po­lach: po­ro­dówka, pe­dia­tria, do­ży­wia­nie dzieci, szcze­pie­nia ochronne i okre­sowe, ope­ra­cje, pierw­sza po­moc, le­cze­nie z ho­spi­ta­li­za­cją, ba­da­nia dla ko­biet cię­żar­nych, szko­le­nia prozdrowotne.

Pro­jekt zre­ali­zo­wany wspól­nie z Fun­da­cją Pro­dia­gno­stics z Olesna.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

La­bo­rant w trak­cie ana­lizy. Od po­nie­działku do piątku la­bo­ra­to­rium wy­ko­nuje sze­reg ana­liz po­zwa­la­ją­cych na od­po­wied­nie dia­gno­zo­wa­nie cho­rób. Szpi­tal w He­lo­cie, ma­łej wio­sce „da­leko od szosy”, po­sia­da­jący do­bre la­bo­ra­to­rium, jest wielką po­mocą dla wielu cho­rych, któ­rzy czę­sto przy­jeż­dżają z da­leka, aby się tu leczyć.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Mały pa­cjent już ma się le­piej. Na po­cie­chę po ukłu­ciu w la­bo­ra­to­riom do­stał cukierka.

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Ko­djo, czę­ściowo spa­ra­li­żo­wany z po­wodu za­niku ner­wów w koń­czy­nach, dzięki re­ha­bi­li­ta­cji w Cen­trum Don Orione w Bom­bu­aka stoi na wła­snych no­gach i może się uśmiechać.

Le­cze­nie w ośrod­kach zdro­wia pro­wa­dzo­nych przez sio­stry słu­żeb­niczki. Naj­częst­szą przy­czyną cho­rób w Togo są pa­so­żyty i malaria:

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)

Pomoc laboratoriom w ośrodkach zdrowia (Togo)