Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki prze­ka­zała środki (7144 zło­tych) na za­kup sprzętu la­bo­ra­to­ryj­nego dla ośrodka zdro­wia w mi­sji Cha­mi­lala w Za­mbii, pro­wa­dzo­nego przez sio­stry bo­ro­me­uszki. Bu­dowę sa­mego ośrodka sfi­nan­so­wała na­sza fun­da­cja, na­to­miast część wy­po­sa­że­nia i so­lary zo­stały sfi­nan­so­wane przez pol­ską am­ba­sadę w Pre­to­rii (Re­pu­blika Po­łu­dnio­wej Afryki). Obec­nie sfinansowaliśmy:

  • fo­to­metr BS 3000, nie­zbędny do ma­nu­al­nego wy­ko­ny­wa­nia pod­sta­wo­wych ba­dań bio­che­micz­nych (cho­le­ste­rol, glu­koza, trans­ami­nazy i inne);
  • pi­pety la­bo­ra­to­ryjne, po­trzebne do wy­ko­ny­wa­nia ba­dań w fotomerze;
  • wi­rówka me­dyczna 6x15ml, po­trzebna do od­wi­ro­wy­wa­nia krwi w celu uzy­ska­nia su­ro­wicy, z któ­rej wy­ko­nuje się ba­dana na fotomerze;
  • apa­rat pa­skowy do po­miaru glukozy.

Sy­tu­acja z Zambii

W Za­mbii na ob­szar duży jak pol­skie wo­je­wódz­two przy­pada je­den szpi­tal. Po­mocy można też szu­kać w ośrodku zdro­wia, je­śli znaj­duje się w po­bliżu. W przy­chodni nie pra­cuje jed­nak le­karz, ale pie­lę­gniarka. Po­zo­stały per­so­nel to sprzą­taczka i nocny stróż. Raz w mie­siącu do­stają skrzynkę z pod­sta­wo­wymi le­kar­stwami, któ­rych zwy­kle jest zbyt mało. Re­jon wio­ski Cha­mi­lali to gó­rzy­sty te­ren bez prze­my­słu, prądu, te­le­ko­mu­ni­ka­cji. Go­spo­dar­stwa są roz­pro­szone na ogrom­nym ob­sza­rze. Eks­tre­malne tem­pe­ra­tury utrud­niają uprawę roli, a zbiory czę­sto są plą­dro­wane przez małpy. Bra­kuje dróg, które mógłby po­ko­nać sa­mo­chód bez na­pędu na cztery koła i wy­cią­garki. W re­jo­nie nie ma ośrodka zdro­wia, a naj­bliż­szy szpi­tal jest od­da­lony od Cha­mi­lali o pra­wie 80 km. W po­rze desz­czo­wej pro­wa­dząca do niego droga staje się nieprzejezdna.

Dzia­łal­ność sióstr boromeuszek

Sio­stry bo­ro­me­uszki pra­cują w Za­mbii od 43 lat. Po­ma­gają sie­ro­tom, cho­rym, ubo­gim i opusz­czo­nym. Pro­wa­dzą Mi­syjny Szpi­tal św. Łuka­sza w Mpan­shya. To szpi­tal do­brze wy­po­sa­żony, z wy­kwa­li­fi­ko­wa­nym per­so­ne­lem. Kilka lat temu sio­stry stwo­rzyły „Mo­bilny Ośro­dek Zdro­wia”. W tym roku sio­stry wy­bu­do­wały ośro­dek zdro­wia, na który skła­dają się:

  • od­dział po­łoż­ni­czy (sala z sze­ścioma łóżkami i schro­ni­sko dla ko­biet na 12 miejsc),
  • od­dział po­go­to­wia (sala z sze­ścioma łóżkami dla ofiar wy­pad­ków dro­go­wych i in­nych na­głych przypadków),
  • po­rad­nia (za­pewni pro­fi­lak­tykę, dia­gno­stykę i leczenie),
  • ka­retka.

Te­raz przy­chod­nia ta zo­stała wy­po­sa­żona w sprzęt do badań.

Pro­jekt zo­stał zre­ali­zo­wany wspól­nie z Fun­da­cją Pro­dia­gno­stics z Olesna.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim Dar­czyń­com, dzięki któ­rych po­mocy zo­stały zre­ali­zo­wane oba projekty.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Nowo wy­bu­do­wany ośro­dek zdro­wia w Chamilali.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Nowo wy­bu­do­wany ośro­dek zdro­wia w Chamilali.

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)

Nowo wy­bu­do­wany ośro­dek zdro­wia w Chamilali.