Remont szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Pro­jekt re­ali­zo­wany w Szkole Ka­to­lic­kiej im. Św. Fran­ciszka z Asyżu na te­re­nie Mi­sji Ka­to­lic­kiej w Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze ma na celu re­no­wa­cję bu­dynku szkol­nego (2 sal lek­cyj­nych po ok. 55 uczniów w każdej).

Bu­dy­nek zo­stał wznie­siony przez ro­dzi­ców w ok. 1993 roku. Kon­struk­cja o ni­skim na­kła­dzie, pra­wie bez uży­cia ce­mentu i me­ta­lo­wych zbro­jeń, głów­nie z po­wodu braku drogi w tam­tym cza­sie. Ma­te­riały te były bar­dzo dro­gie i cięż­kie do zdo­by­cia. Obec­nie bu­dy­nek jest w bar­dzo złym sta­nie i nie na­daje się do użytku. Prze­rdze­wiała i dziu­rawa bla­cha na da­chu daje o so­bie znać pod­czas pory desz­czo­wej. Ostat­nie, po­ry­wi­ste wia­try po­de­rwały część da­chu, który grozi za­wa­le­niem. Na ścia­nach po­ja­wia się co­raz wię­cej pęk­nięć, które bu­dzą co­raz więk­szy niepokój.

Do Ka­to­lic­kiej Szkoły w Mam­pi­kony uczęsz­cza obec­nie pra­wie 1800 uczniów. Opłaty uisz­czane przez ro­dzi­ców star­czają na po­kry­cie mi­ni­mal­nego wy­na­gro­dze­nia dla za­trud­nio­nych 50 na­uczy­cieli oraz pod­sta­wowe ma­te­riały jak pa­pier czy kreda.

Warto za­uwa­żyć, że ro­dzice uczniów chęt­nie uczest­ni­czą w róż­nych ak­cjach re­mon­to­wych, ale ta prze­kra­cza ich moż­li­wo­ści ze względu na ko­nieczne, duże na­kłady fi­nan­sowe. Szkoła nie po­siada żad­nej wol­nej sali, do któ­rej można by prze­nieść dzieci. Ze względu na co­raz więk­sze ry­zyko za­wa­le­nia i zbli­ża­jącą się porę desz­czową, re­mont staje się co­raz bar­dziej pilny i nie­zbędny, by mali ucznio­wie mo­gli da­lej spo­koj­nie i bez­piecz­nie kon­ty­nu­ować swoją naukę.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki prze­ka­zała na re­mont szkoły 2138 euro. Z kwoty tej zo­staną za­ku­pione m.in. pręty zbro­je­niowe, ce­ment, ce­gły, de­ski, belki, gwoź­dzie i blacha.

Re­mon­to­wana szkoła w Mampikony

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)