Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy do Ka­me­runu 13 140,00 zł, aby wes­przeć ten pro­jekt. Dzienna sta­ty­styka za­trzy­ma­nych więź­niów w tym wię­zie­niu waha się od 900 do 980 osób.

Sio­stra Oren­cja He­lena Żak ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mi­sjo­na­rek Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kiego (sio­stry pal­lo­tynki) od 2004 roku pra­cuje jako mi­sjo­narka w Ka­me­ru­nie, a od 2009 roku po­słu­guje w mie­ście Ba­fo­us­sam. M.in. 2–3 razy w ty­go­dniu pra­cuje jako wo­lon­ta­riuszka w cen­tral­nym wię­zie­niu Ba­fo­us­sam. Za­sięg jej dzia­ła­nia jest zróż­ni­co­wany: du­chowy, mo­ralny, so­cjalny, opieka me­dyczna, do­ży­wia­nie. Do­tąd zor­ga­ni­zo­wano w wię­zie­niu m.in. ka­te­chu­me­nat i różne grupy mo­dli­tewne (co­dzienna mo­dli­twa, Msze św., ró­ża­niec, lek­tura Pi­sma św., droga krzy­żowa). Dzięki po­mocy fi­nan­so­wej z Ca­ri­tas zdo­łano na­pra­wić da­chy nad ce­lami wię­zien­nymi, zor­ga­ni­zo­wać han­gar dla od­wie­dza­ją­cych, zmo­dy­fi­ko­wać sek­tor mło­do­cia­nych i ko­biet. Obec­nie ko­nieczne prace to re­mont kuchni, wy­miana za­da­sze­nia nad kuch­nią, na­prawa trzech pie­ców z pa­le­ni­skami, bu­dowa kominów.

W wię­zie­niu wa­runki są wy­jąt­kowo trudne: cele nie są więk­sze jak 3 na 5m. W celi mieszka 20–30 miesz­kań­ców. Ra­cja żyw­no­ściowa to mała mi­seczka do jed­nego li­tra po­jem­no­ści – go­to­wana ku­ku­ry­dza okra­szona czer­wo­nym ole­jem albo ku­ku­ry­dza mie­lona ugo­to­wana na wo­dzie w po­staci papki z so­sem so­jo­wym. Ra­cja jest prze­zna­czona na 24 godz. Wielu więź­niów nie ma żad­nej po­mocy z ze­wnątrz. Gdy ktoś jest za­trzy­many, to jego ro­dzina czę­sto urywa z nim kon­takt. Bywa, że więź­nio­wie są za­trzy­my­wani za drobne prze­wi­nie­nia. „Przy­kład? – opo­wiada s. Oren­cja. — Py­tam, co zro­bi­łeś? — Ukra­dłem mę­skie san­dały są­sia­dowi, który sprze­da­wał tak jak ja i prze­sta­wi­łem na swoje sta­no­wi­sko. Sprze­da­łem je szybko i do­brze, ale te­raz je­stem tu­taj. Zwy­kle sprawa od za­trzy­ma­nia do wy­ja­śnie­nia trwa długo”.

Zdję­cia z kuchni wię­zie­nia – stan kuchni przed pro­jek­tem. Zdję­cia mu­siały być wy­ko­nane z ukry­cia, stąd ich słaba jakość.

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)