Gabinet lekarski (Togo)

Prze­ka­za­li­śmy 23 000,00 zł na bu­dowę szkol­nego ga­bi­netu le­kar­skiego w So­kode (Togo).

Miej­scem re­ali­za­cji pro­jektu pt. „W zdro­wym ciele zdrowy duch” — bu­dowa szkol­nego ga­bi­netu le­kar­skiego bę­dzie Ze­spół Szkół Ka­to­lic­kich im. Św. Jo­se­phiny Ba­khita w So­kodé, który działa od 2000 roku i jest otwarty nie tylko na dzieci z ro­dzin ka­to­lic­kich ale i dla dzieci in­nych wy­znań. W jego skład wcho­dzi gim­na­zjum (10 klas), li­ceum (6 klas) i tech­ni­kum (9 klas). Szkoła gro­ma­dzi 930 uczniów, 45 na­uczy­cieli i 3 pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cji. Cały kom­pleks to trzy bu­dynki — je­den, w któ­rym miesz­czą się klasy gim­na­zjalne (8 klas), drugi bu­dy­nek, który gro­ma­dzi klasy li­ce­alne (6 klas) oraz dwie klasy gim­na­zjalne. W bu­dynku trze­cim miesz­czą się klasy tech­ni­kum oraz se­kre­ta­riat, księ­go­wość, po­kój na­uczy­ciel­ski, po­kój dy­rek­tora oraz sala kom­pu­te­rowa. Do­dat­ko­wym bu­dyn­kiem jest nieco star­szy par­te­rowy bu­dy­nek, w któ­rym mie­ści się sala lek­cyjna oraz bi­blio­teka. Szkoła po­mimo tego, że ma już 16 lat, cią­gle po­trze­buje no­wych po­miesz­czeń, sprzętu czy po­mocy naukowych.

Jedną z wielu po­trzeb jest ga­bi­net le­kar­ski, w któ­rym na po­moc mo­gliby li­czyć ucznio­wie, któ­rzy źle się czują. Oczy­wi­stą sprawą jest to, że gdy jest się cho­rym, po­winno się pójść do le­ka­rza. Tu­tej­sze re­alia są jed­nak inne. Tu­taj bar­dzo czę­sto ba­ga­te­li­zuje się oznaki cho­rób czy już na­wet za­awan­so­wane cho­roby. Domy, w któ­rych miesz­kają ucznio­wie są czę­sto małe, wie­lo­oso­bowe, nie­oświe­tlone. Nie dba się za bar­dzo o zdro­wie a może i w wielu przy­pad­kach nie dba się o zdro­wie, bo nie ma za co opła­cić wi­zyty le­kar­skiej czy póź­niej le­ków. Uczeń, który źle się czuje, przy­cho­dzi do szkoły, a wie­lo­go­dzinne sie­dze­nie w ławce, w prze­peł­nio­nej kla­sie spra­wia, że jego stan zdro­wia po­gar­sza się i bar­dzo czę­sto ta­kie osoby trzeba od­wo­zić do szpi­tala. A ro­bią to na­uczy­ciele czę­sto kosz­tem ko­lej­nych za­jęć lek­cyj­nych. Dla­tego też nie­odzowną po­trzebą jest wy­bu­do­wa­nie ma­łego ga­bi­netu le­kar­skiego, który bę­dzie słu­żyć pierw­szą po­mocą, po­da­niem środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych czy też kro­plówki, gdyby za­szła taka po­trzeba. Pierw­sza po­moc w na­głych przy­pad­kach, które nie na­leżą do rzad­ko­ści, bę­dzie wtedy na miejscu.

Na zdję­ciach: pro­jekt bu­dynku gabinetu.

Gabinet lekarski (Togo)

Gabinet lekarski (Togo)

Gabinet lekarski (Togo)