Zakup kompletu maszyn do młyna w Mandamie (Kamerun)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki prze­ka­zała 42 686,84 zł na uru­cho­mie­nie młyna w ka­to­lic­kiej mi­sji w Man­da­mie w pół­noc­nym Ka­me­ru­nie. Wio­ska usy­tu­owana jest na te­re­nie gó­rzy­stym, od­da­lona jest od naj­bliż­szego mia­sta 45 km. Li­czy około trzy ty­siące miesz­kań­ców. Obec­nie funk­cjo­nują tam tylko dwa młyny na mąkę, które bar­dzo czę­sto by­wają po­psute, nie ma w wio­sce śru­tow­nika ani ma­szyny do mie­le­nia orzesz­ków. Lu­dzie tłuką, roz­bi­jają ziarno ręcz­nie, po­dob­nie jest z orzesz­kami, które tłuką na masę po­trzebną od sosów.

Trój­ma­szy­nowy młyn (śru­tow­nik, młyn na mie­le­nie mąki i ma­szyna do mie­le­nia orzesz­ków) nie tylko uła­twi życie miesz­kań­ców wio­ski, ale i po­zwoli rów­nież usa­mo­dziel­nić lo­kalną mi­sję ka­to­licką. Bę­dzie wspar­ciem zwłasz­cza dla pro­wa­dzo­nych przez mi­sję dzieł, któ­rymi są: in­ter­nat dla dziew­cząt i przedszkole.

By za­in­sta­lo­wać taki młyn, po­trzeba wy­bu­do­wać bu­dy­nek i pod­łą­czyć in­sta­la­cję elektryczną.

Zakup kompletu maszyn do młyna w Mandamie (Kamerun)