Budowa przedszkola w Maganzo Ushirombo (Tanzania)

Sfi­nan­so­wa­li­śmy bu­dowę przed­szkola „Pro­myk na­dziei” w Ma­ganzo Ushi­rombo w Tan­za­nii. Prze­ka­za­li­śmy do Tan­za­nii 39 150,00 zł. Pro­jekt „Pro­myk na­dziei” obej­muje: bu­dowę bu­dynku przed­szkol­nego z dwoma od­dzia­łami, po­ko­jem na­uczy­ciel­skim, biu­rem i ma­ga­zy­nem, od­dzielną to­a­letą oraz za­opa­trze­nie w wodę i za­kup dwóch zbior­ni­ków. Przed­szkole ma być szansą co roku dla osiem­dzie­się­ciu dzieci. Sio­stry z mi­sji w każ­dej gru­pie pla­nują 40 uczniów, któ­rych zo­bo­wiążą mie­sięczna nie­wielką opłatą do ure­gu­lo­wa­nia pen­sji pracy na­uczy­ciela i pani ku­charki (sprzątającej).

Naj­bliż­sze przed­szkole znaj­duje sie w Ki­li­ma­hewa, wio­sce od­da­lo­nej o 2 km, gdzie czę­sto dzieci po­zo­stają bez opieki i w gru­pach po 100 osób. Sta­ty­stycz­nie w jed­nej ro­dzi­nie jest od 4 do 12 dzieci. W ca­łej wio­sce na 2265 ro­dzin jest około 5500 dzieci, oprócz tego 143 sie­roty z 76 ro­dzin, któ­rych ro­dzice zmarli w więk­szo­ści na AIDS. Sy­tu­acja fi­nan­sowa ro­dzin jest ge­ne­ral­nie bar­dzo zła, gdyż nie ma w oko­licy pracy, która by przy­no­siła stały do­chód. Więk­szość lu­dzi utrzy­muje się z pracy na roli a dzieci mają obo­wią­zek pracy w polu i opiekę nad młod­szym rodzeństwem.

Przedszkole w Maganzo Ushirombo (Tanzania)

Ro­dzice pro­szą od dłuż­szego czasu mi­sjo­na­rzy o miej­sce edu­ka­cji dla ich dzieci. Dla­tego do czę­ści prac bu­dow­la­nych będą rów­nież oni za­pro­szeni, aby przy­czy­nili się do po­wsta­nia tego dzieła. Rów­nież do przy­go­to­wa­nia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych zo­staną za­pro­szeni wszy­scy pa­ra­fia­nie — tzn. do wy­pa­le­nia ce­gieł i przy­wie­zie­nia kamienia.

Po­nadto w ra­mach po­mocy star­szym dzie­ciom, które nie po­tra­fią czy­tać a są już wie­kowo za duże, by uczęsz­czać do przed­szkola sio­stry na mi­sji chcą po­po­łu­dniami pro­wa­dzić dla nich kurs czy­ta­nia i pi­sa­nia w tym sa­mym bu­dynku przedszkolnym.