5 kolejnych studni na Madagaskarze

BUDOWA 5 STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 5 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 28/2024

Prze­ka­za­li­śmy 90 000 zł na budo­wę 5 stud­ni w miej­sco­wo­ściach Ambo­hi­tri­man­ja­ka Kie­ly, Anja­na­ka­vo (stud­nie głę­bio­no­we) oraz w Ambo­di­ra­no Ava­ra­tra, Ampa­si­ki­ma­mo i Ambo­di­ra­no Atsi­mo (stud­nie kopane).

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że stud­nia w miej­sco­wo­ści Ambo­hi­tri­man­ja­ka Kie­ly zosta­ła dofi­nan­so­wa­na dzię­ki zbiór­ce popro­wa­dzo­nej przez CLIX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w War­sza­wie-Wło­chy. Lice­ali­ści zebra­li ponad 25 000 zło­tych. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do pani Mai Maj­struk za nad­zór nad całą akcją!

5 kolejnych studni na Madagaskarze

W ramach rocz­nej współ­pra­cy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sze­reg wyda­rzeń, któ­re przy­czy­ni­ły się do suk­ce­su zbiór­ki. Nale­ża­ły do nich: wer­ni­saż, kier­masz słod­ko­ści, kier­masz ręko­dzie­ła, wykład o Mada­ga­ska­rze, warsz­ta­ty o nowo­cze­snej pomo­cy oraz wysta­wa naszej fundacji.

zdję­cie: stud­nia kie­ly 2

5 kolejnych studni na Madagaskarze

Na proś­bę misjo­na­rza Ojca Dariu­sza Maru­ta z Mada­ga­ska­ru, ucznio­wie liceum zapro­jek­to­wa­li mural na życze­nie dzie­ci z tam­tej­szej szko­ły pod­sta­wo­wej. W pro­jek­cie zna­la­zły się kwia­ty oraz czer­wo­ny samo­chód. Po wybu­do­wa­niu stud­ni, lokal­ni arty­ści z Mada­ga­ska­ru prze­nie­śli ten pro­jekt na ścia­nę, two­rząc wspa­nia­łe dzie­ło sztuki.

5 kolejnych studni na Madagaskarze

Jest to naj­więk­sza zbiór­ka prze­pro­wa­dzo­na przez mło­dych ludzi w naszej fun­da­cji. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w ten projekt!

 

5 kolejnych studni na Madagaskarze
5 kolejnych studni na Madagaskarze

Na poniż­szych zdję­ciach widzi­my już wybu­do­wa­ną stud­nię Ambo­di­ra­no Ava­ra­tra. Pozo­sta­łe 3 cały czas są w budowie.

 

5 kolejnych studni na Madagaskarze
5 kolejnych studni na Madagaskarze
5 kolejnych studni na Madagaskarze