Fot.: Rin­dra Rambelson
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
FAR­MA SZKOLENIOWA

LICZ­BA PROJEKTU:
560 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
CHIN­GO­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 22/2021

WIĘCEJ... 
Budowa porodówki w Madingring (Kamerun)
PORO­DÓW­KA

LICZ­BA PROJEKTU:
240 690 ZŁ

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 20/2021

WIĘCEJ... 
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
FAR­MA SZKOLENIOWA

LICZ­BA PROJEKTU:
560 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
CHIN­GO­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 22/2021

WIĘCEJ... 
Budowa porodówki w Madingring (Kamerun)
PORO­DÓW­KA

LICZ­BA PROJEKTU:
240 690 ZŁ

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 20/2021

WIĘCEJ... 

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Simi­no uro­dził się w Tsi­mi­ja­ly — wsi w buszu na Mada­ga­ska­rze. Ma 11 lat. Ukoń­czył dwie kla­sy w pań­stwo­wej szko­le. W związ­ku z coraz trud­niej­szą sytu­acją w pan­de­mii w zeszłym roku prze­rwał naukę. Jego tato zmarł na mala­rię. Mama od kil­ku lat jest obłoż­nie cho­ra i nie wycho­dzi z domu. Ma na utrzy­ma­niu 4 dzie­ci. Sie­dząc na zie­mi, przy­go­to­wu­je posi­łek dla dzie­ci i robi pra­nie. We wszyst­kim poma­ga bab­cia, któ­ra też już jest bar­dzo spra­co­wa­na. Dzie­ci poma­ga­ją, pra­cu­jąc na polu ryżo­wym, ale to nie daje dużych docho­dów. Rodzi­na czę­sto cier­pi głód.

150

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

MARIE CHAN­CEY

Marie Chancey

ALI­CE

JUREK

Marzy mi się schabowy!

Przy­szkol­na far­ma w Kia­ba­ka­ri (Tan­za­nia)

Obej­rzyj!

Opo­wie­ści afrykańskie

Kon­go: Nie­nau­cze­ni,
żeby mieć

Obej­rzyj!

Szcze­pion­ka prze­ciw malarii
Szcze­pion­ka ura­tu­je dzie­siąt­ki tys. ludzi rocz­nie. Mala­ria jest naj­częst­szą cho­ro­bą zakaź­ną, na któ­rą co roku zapa­da 200 mln ludzi, a 400 tys. umie­ra. WIĘ­CEJ...
I tak nie stać nas na leczenie
„Jed­na cho­ro­ba wię­cej czy mniej... Waż­niej­sze, żeby coś do garn­ka wło­żyć” – głos z Mada­ga­ska­ru ilu­stru­je, czym jest koro­na­wi­rus w Afry­ce. WIĘ­CEJ...

Opo­wie­ści afrykańskie

Kon­go: Nie­nau­cze­ni,
żeby mieć

Obej­rzyj!

Naj­now­sze na blogu:

Szcze­pion­ka prze­ciw malarii
Szcze­pion­ka ura­tu­je dzie­siąt­ki tys. ludzi rocz­nie. Mala­ria jest naj­częst­szą cho­ro­bą zakaź­ną, na któ­rą co roku zapa­da 200 mln ludzi, a 400 tys. umie­ra. WIĘ­CEJ...
I tak nie stać nas na leczenie
„Jed­na cho­ro­ba wię­cej czy mniej... Waż­niej­sze, żeby coś do garn­ka wło­żyć” – głos z Mada­ga­ska­ru ilu­stru­je, czym jest koro­na­wi­rus w Afry­ce. WIĘ­CEJ...